Tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa Jesucristo ma sukan ni kaxtnuꞌu tee ni yo nani Marcos ma
Juan tee skuandute ñayii ma, ni kaxtnuꞌu de sukan kenda Jesucristo ma
1
Saꞌa kéjaꞌa tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa Jesucristo Saꞌya Suꞌsi ma.
Marcos 1:1-13
2 Vaa saꞌa ndee tnuꞌu maa Suꞌsi ma nuu tutu Isaías ma,
tee ni yo ndakaxtnuꞌu tnuꞌu ni yo waꞌa Suꞌsi ma:
Tetniñu ri in tee kaxtnuꞌu de nuu ñayii ma,
te koxtnuu de ja satuꞌva de ichi ro ma.
3 Te tee tetniñu ri ma chi kenda de ichi nuu masu nawa iyo kuiti ma,
te kayuꞌu de kaꞌan de:
“Jin satuꞌva ni ichi kenda Iya Tátnuni ma,
jin ndakani jin ndakaꞌvi ini ni
te jin ndakaka ndaa ni ichi Suꞌsi ma.”
Saꞌa ni kaꞌan Suꞌsi ma ja ko kuu kivi kenda Saꞌya ya Jesucristo ma,
te ni tee Isaías ma nuu tutu de ma.
4 Te sukan ni kaꞌan Suꞌsi ma,
sukan ni kuu ja tee kúu Juan ma chi ni kenda de ichi nuu masu nawa iyo kuiti ma,
te ni skuandute de ñayii ni jan koo nuu de ma,
te jiñaꞌa de nuu ñayii ma ja na jin ndakani jín ndakaꞌvi ini i,
te jín xndoo i ja uꞌvi ka saꞌa i ma,
te jín ndandikin i Suꞌsi ma,
te jín kuandute i,
sukan‑vaꞌa xnaa Suꞌsi ma ndaka kuechi i ma.
5 Ndaka ñayii ka iyo ñuu Jerusalén ma,
jiꞌin ndaka ñayii ka iyo ni‑kaꞌnu ñuu Judea ma chi ni ka kenda koo i nuu iyo Juan ma.
Te yukan,
te ni ka yo ndakaꞌan,
ni ka yo ndakachi i nuu Suꞌsi ma ndaka kuechi i ma.
Te Juan ma,
ni yo skuandute de i yute nani Jordán ma.
6 Te saꞌma Juan ma chi ni kuvaꞌa i jiꞌin ixi kiti kúu camellu ma,
te in ñií ni yo nuꞌni chii de ma.
Te ni yo jaa de tika langosta jiꞌin nduxi ni yo niꞌi de yuku ma.
7 Te saꞌa ni yo kaxtnuꞌu de:
―‍Xinañuꞌu‑ka saña vee,
te ndandikin‑ka maa ya ja nevaꞌa‑ka ya tnuꞌu ndee tnuꞌu ndatnu sana saña,
va ni a ñií ndijan ya ma masu kaa masu iyo sa ja ndaji sa.
8 Saña chi ni skuandute ñaꞌa sa ndaka ni a jiꞌin ndute,
kovaa maa ya chi taa ya tnuꞌu ndee tnuꞌu ndatnu,
vaa jin koo ni jiꞌin Xtumani Ndios ma ―‍kúu de jiñaꞌa de.
Jesús ma, ni jandute ya
9 Te neꞌun kivi yukan,
te Jesús ma,
ni kee ya in ñuu luluu nani i Nazaret iyo i ñuu Galilea ma,
te kuaꞌan ya.
Te ja ni kenda ya yute Jordán ma,
te ni skuandute ñaꞌa Juan ma.
10 Nuu ni nana Jesús ma nuu ndute ma,
te ni jini ya ja nune andivi ma,
te sukan kaa in sata kaa Xtumani Ndios ma,
ni nuu ya siki Jesús ma.
11 Te ni kaꞌan Suꞌsi ma onde andivi ma,
te jiñaꞌa ya:
―‍Roꞌo kúu Saꞌya maa ri,
te kútoo ñaꞌa ri,
te játna ini ri ja saꞌa ro a ―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
Jesús ma ni jitotnuni ñaꞌa tachi ma
12 Nuu ni jinu ma,
te Xtumani Ndios ma,
ni jan xsiaꞌa ya Jesús ma in nuu masu nawa iyo kuiti.
13 Yukan ni iyo Jesús ma uu xiko (40) kivi,
te ni yo iyo ya neꞌun kiti xeen ka iyo yukan.
Te yukan ni kenda tachi ma,
ja ni jitotnuni ñaꞌa i ma.
Kovaa sani te ni ka kenda koo ángel ma,
ni ka jinukuechi i nuu ya ma.
Jesús ma, ni kejaꞌa ya tniñu ya ñuu Galilea ma
14 Nuu ni jinu ja ni ka chinee i Juan ma vekaa ma,
te ni jaꞌan Jesús ma ñuu nani i Galilea ma,
ja kaxtnuꞌu ya tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa káꞌan Suꞌsi ma.
Marcos 1:14-45
15 Te ni kaꞌan ya:
―‍Jâ ni kenda kivi,
te jâ ni kuyatni ja tatnuni maa Suꞌsi ma.
Jin ndakani jin ndakaꞌvi ini ni,
te jin xndoo ni ja uꞌvi ka saꞌa ni ma,
te jin ndandikin ni Suꞌsi ma,
te jin kandija ni tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa maa ya a ―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
Jesús ma, ni kana ya kuun tee ka tava tiaka ja jin kondikin de ya
16 Jesús ma,
jika ya kuaꞌan ya yuꞌu mar ñuu Galilea ma.
Te ni jini ya in tee nani Simón ma,
jiꞌin tee kúu ñani de tee nani Andrés ma.
Tee yukan chi tee ka tava tiaka ka kuu de,
te ka yikuu de ka chunee de ñunu de ma nuu ndute ma.
17 Te jiñaꞌa Jesús ma:
―‍Neꞌe koo ni,
te jin kondikin ñaꞌa ni,
te saꞌa sa ja jin ko kuu ni tee jin nduku ñayii ja jin kondikin i maa sa ―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
18 Te ora yukan‑ni,
te ni ka xndoo de ñunu de ma,
te kuan koo de jiꞌin ya.
19 Te ni ka jika‑ka de vala jiꞌin ya,
te ni jini Jesús ma in tee nani Santiago,
jiꞌin ñani de Juan ma,
saꞌya tee kúu Zebedeo ma.
Te ka ñunee de in nuu barcu,
te ka yikuu de ka ndasaꞌa de ñunu de ma ja jin tava de tiaka.
20 Sani te ni kana ñaꞌa ya,
te ni ka xndoo de yuva de Zebedeo ma nuu barcu ma,
jiꞌin tee ka jinukuechi nuu de ma,
te maa de chi kuan koo de jiꞌin Jesús ma.
Ni ndasavaꞌa Jesús ma in tee yinee ñaꞌa in tachi
21 Te ni ka kenda koo Jesús ma jiꞌin tee ka ndikin ya ma in ñuu nani i Capernaum,
in kivi ni tatnuni Suꞌsi ma ja ma jin satniñu ñayii ma kúu,
te ni kivi ya in veñuꞌu luluu,
te ni jakondee ya káxtnuꞌu ya nuu ñayii ma.
22 Te ndaka ñayii ma,
ni ka saꞌvi‑nka ini i sukan iyo tnuꞌu ndee tnuꞌu ndatnu ya ja káxtnuꞌu ya ma,
vaa Jesús ma chi jini ya nawa kúu ja káꞌan ya ma,
te masu saꞌa ya sukan ka saꞌa tee ka skuaꞌa tnuꞌu ni kaxtnuꞌu Moisés ma.
23 Te veñuꞌu luluu kátuu ñuu yukan chi iyo in tee,
te ini anua de ma yinee in tachi,
te ñatuu waꞌa i tnuꞌu ja kandija de tnuꞌu káꞌan Jesús ma,
te káyuꞌu i jiñaꞌa i ya:
24 ―‍¿Navaꞌa kivi nduu ni nuu ka iyo saña,
Jesús tee ñuu Nazaret ma?
¿Vee ni ja xnaa ñaꞌa ni?
Saña chi jini ñaꞌa sa,
te jini sa ja iya ii vee nuu Suꞌsi ma kúu ni ―‍kúu i jiñaꞌa i.
25 Te ni ndonda ya nuu tachi ma,
jiñaꞌa ya:
―‍Kasiyuꞌu,
te xndoo tee yaꞌa ―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
26 Te tachi ma chi ni skisi niꞌni i de,
te ni xtuu ni xndii i de,
te ni kayuꞌu niniꞌi de,
te ni kee i ini anua de ma,
te kuaꞌan i.
27 Ndaka ñayii ma ni ka yuꞌu,
te ni ka jakondee i ka jikan‑tnuꞌu tnaꞌa ndi‑in ndi‑in i:
―‍¿Nawa kúu ja ni ka jini o a?
Tnuꞌu yaꞌa chi tnuꞌu jaa kúu,
vaa tee káxtnuꞌu a chi iyo tnuꞌu ndee tnuꞌu ndatnu de,
te jini ndija de ndaka tnuꞌu káꞌan de a.
Onde nuu tachi ma ni tatnuni de,
te ni ka kandija i nuu de ―‍ka kuu ñayii ma ka kaꞌan i.
28 Ñama xeen ni jitenuu tnuꞌu Jesús ma ni‑kaꞌnu ñuu Galilea ma,
ndaka tnaꞌa ja saꞌa ya ma.
Jesús ma, ni ndasavaꞌa ya siꞌi‑xiso Simón Pedro ma
29 Nuu ni ka nde koo de jiꞌin ya veñuꞌu luluu ma,
te Jesús ma,
kuaꞌan ya jiꞌin Santiago ma jiꞌin Juan ma veꞌe Simón ma jiꞌin Andrés ma.
30 Te siꞌi‑xiso Simón ma,
kátuu ña in nuu jito,
yiꞌi xeen ñaꞌa kaꞌni.
Te tee ka iyo ma,
ni ka jiñaꞌa de Jesús ma,
31 te ni jan tuꞌva ya ña,
te ni tnii ya ndaꞌa ña ma,
te ni ndoneꞌe ya ña,
te ora yukan‑ni,
te ni ndee ñaꞌa kaꞌni ma.
Te ni jakondee ña ñukuun ni waꞌa ña ja kaa ya jiꞌin tee ka ndikin ya ma.
Jesús ma, ni ndasavaꞌa ya kuaꞌa ñayii ka kuꞌu
32 Nuu jâ ni kêe kandii ma te ve kunee ma,
ni jan koo ñayii ni ka jan xsiaꞌa i ndaka ñayii ka kuꞌu ma,
jiꞌin ndaka ñayii ka yinee tachi ini anua i ma,
nuu Jesús ma,
ja na ndasavaꞌa ñaꞌa ya.
33 Te ndaka ñayii ka iyo ñuu Capernaum ma,
ni ka ndatnaꞌa i yeꞌe Pedro ma.
34 Jesús ma,
ni ndasavaꞌa ya kuaꞌa ñayii ka kuꞌu ndevaꞌa‑ni na kueꞌe ma.
Te ni ndeneꞌe ya kuaꞌa xeen tachi ini anua ñayii ma.
Kovaa ñatuu ni waꞌa ya tnuꞌu ja jin kaꞌan tachi ma,
vaa ni ka yo jini i na in kúu ya ma.
Jesús ma, ni kaxtnuꞌu ya tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa Suꞌsi ma ini veñuꞌu lilikin ma
35 Te nuu ve ndii ma nuu ndatinee‑ka ma,
te ni ndakoo Jesús ma,
te ni kee ya yuꞌu ñuu ma,
te kuaꞌan ya in nuu koo maa‑ni ya jiꞌin Yuva ya Suꞌsi ma,
sukan‑vaꞌa kuu ndatnuꞌu ya jiꞌin Yuva ya Suꞌsi ma.
36 Te Simón ma jiꞌin tee ka ndikin tnaꞌa jiꞌin de ma,
kuan koo de ka ndanduku de Jesús ma.
37 Te nuu ni ka ndaniꞌi de ya ma,
te ka jiñaꞌa de:
―‍Ndaka ñayii ma,
ka ndanduku ñaꞌa i ―‍ka kuu de ka jiñaꞌa de.
38 Kovaa maa ya chi ni ndakoneꞌe ya:
―‍Jín koo o ndaka‑ka ñuu yatni‑ka ma,
jín kaxtnuꞌu o tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa nuu ñayii ma,
chi vaa chukan kúu ja vee sa a ―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
39 Chukan kúu ja ni yo jaꞌan Jesús ma ni‑kaꞌnu ñuu Galilea ma,
te ni yo kaxtnuꞌu ya tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa nuu ñayii ma ini veñuꞌu lilikin ndaka ñuu ma,
te ni yo keneꞌe ya tachi ma ini anua ñayii ma.
Jesús ma, ni ndasavaꞌa ya in tee kuꞌu kueꞌe nani lepra
40 In tee kuꞌu lepra,
ni jan tuꞌva de Jesús ma,
te ni jinkuiñi jiti de,
te jiñaꞌa de:
―‍Nú kúni maa ni,
te ndasavii ñaꞌa ni kueꞌe ndóꞌo sa ya ―‍kúu de jiñaꞌa de ya.
41 Jesús ma chi ni kundaꞌvi ini ya tee yukan,
te ni sonee ya ndaꞌa ya siki de ma,
te jiñaꞌa ya:
―‍Kúu ini sa ja nduvaꞌa ni.
¡Kendoo vii ni!
―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
42 Te ora yukan,
te ni nduvaꞌa tee kuꞌu lepra ma,
te ni nduvii ñií de ma.
43 Jesús ma,
ni ndakuan‑taꞌvi ya nuu de ora yukan,
te ni sacargu xeen ya de,
te jiñaꞌa ya:
44 ―‍Másu ko kuñaꞌa ni ni‑in nuu ñayii ma,
suꞌva kuaꞌan ni,
te kaxtnuꞌu ni ñií ni a nuu sutu ma,
te kindaꞌa ni ja ndakuaꞌa ni nuu Suꞌsi ma ja ndakuan‑taꞌvi ni nuu ya ja jâ ni nduvii ni a,
sukan ni tatnuni Moisés ma,
sukan‑vaꞌa ndaka i jin kuni ja ni nduvii ni nuu kueꞌe ni ndoꞌo ni ma ―‍kúu ya jiñaꞌa ya.
45 Kovaa tee yukan chi kuaꞌan de,
te ni kejaꞌa de ndákani de nuu ndaka ñayii ma sukan ni kuu ma.
Te chukan kúu ja Jesús ma chi ñatuu ni kuu kivi ndevaꞌa ya ni‑in ñuu ma,
te chukan kúu ja ni kendoo ya ichi nuu masu nawa iyo kuiti ma,
kovaa maa ñayii ni‑kaꞌnu ñuu ma chi ni ka yo jan koo i nuu iyo ya ma.