‑Yusu a ‑tɩ, ‑tɛ
LUKU
‑mɛ ‑ye, ɔ nu la 'a 'crɩɩlɛ
‑Tɩ ‑kɔ ‑tɩ Luku, ɔ 'crɩɩ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo, ɩ nɩ‑ ‑gbo
1
1-2 ‑Na 'wio Teofilɩ.
‑N kɔ 'a yiyie, ‑ɛ mɔ, kɛ nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri, ‑tɔplɩ 'plɔplɔ mue la 'lu ‑wɔn, 'ke 'o ‑Yusu 'Klɩsʋ* a ‑ta 'mʋ.
‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, ‑ɩ mue la 'lu ‑wɔn, 'dai nahuin pui 'yie lɛ, 'ʋ ‑hɛ la nahuin ꞊nʋ, ‑bʋ po Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie, 'ʋ nyi la nahuin ‑wɔn lɛ na.
Ɛ kɔ ‑wɛ nahuin 'plɔplɔ ‑ye, 'ʋ nyi 'crɩɩ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'ye la ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ʋ nu la 'a ꞊tutue.
Luku 1.1-25
3 'A ‑tɩ, 'na ‑gbɛ, 'n ꞊gba lɛ wlɔn ‑tɛɛ, ‑tɛ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ nu la 'lu a ‑wɔnmumue, kʋɛ la 'o 'a ‑wlu꞊tutue 'yie 'mʋ gbo.
‑Tɛ 'n ꞊gba wlɔn lɛ, ‑ye 'n 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, ɛ nɔɔ 'o lɛ, ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɩ nu yrɛkʋkɔlɛ, 'ke ꞊bo 'crɩɩ, 'ke 'o ‑mʋ ‑wɔn, nyɩgblaka Teofilɩ.
4 'N nye 'nɩ nu, ‑ɛ die nu, tɔɔlɛ ꞊nʋ, ʋ tɔɔ ‑mʋ, ꞊mue yrii, ‑ɛ mɔ, ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.
‑Ye 'klɛɛ, dɛ 'n 'crɩɩ, ɛ nɛ‑ ‑gbo:
‑Tɛ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ* ꞊tu la Saan* Batisɩ a kʋɛlɛ a ‑tɩ
5 Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Helɔdɩ* mɔ la Sudeblʋgba a 'kɩɩn, ɛ kɔ la Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyɔ* ꞊de.
'A 'dʋ mɔ la Sakali.
'Ke ɔ nɩ la 'le ‑cɔhlʋnpinyʋ a ꞊tumu ‑ye ‑hɛyri, ‑ʋʋ ꞊ke ‑kʋan lɛ nu, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka* gbo, 'ke 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ.
꞊Tumu a ‑gbɛ, nʋ‑ mɔ la ‑cɔhlʋnpinyɔ Abia a ꞊tumu.
Sakali a nyrʋgba, 'a 'dʋ mɔ la Elisabɛtɩ.
'Ke ɔ kɔ la 'le ‑cɔhlʋnpinyɔ Ayrɔ* a ꞊tugba 'mʋ.
6 Sakali kɔ Elisabɛtɩ a ‑gbɛ, ʋ 'sii la 'o ye, 'ke 'le Nyɩsʋa 'yi 'mʋ, kɔ, 'ʋʋ la 'o Nyɩsʋa a tetei* 'bii 'o ꞊tuu ‑tɛɛ, 'ke 'le 'waa ꞊wlɩ 'bii ke.
7 Kɛɛ, ʋ 'de la 'yu kɔ, ‑ɛ nue, Elisabɛtɩ 'de la 'yukɔdɛ, 'plɩɩ ʋ 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, ʋ ku la 'dɔ.
8 ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ 'klɛɛ, ‑ye Abia a ꞊tumu a ti nyre 'o ꞊o, 'ke bʋ nu ‑cɔhlʋnpi‑kʋan, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo.
Nɛ‑ nue, Sakali 'ɔɔ ‑cɔhlʋn* pi, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.
9 Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑cɔhlʋnpinyʋ nye lɛ nu, ꞊tumu ‑ye a ti 'bɩ nyre 'o, 'ʋʋ 'bla po, ‑cɔhlʋnpinyɔ ꞊nʋ, 'blaa ‑ha, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔɔ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo pa, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ nu, ɔ 'mʋ ‑cɔhlʋn pi, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.
Sakali a ‑gbɛ, nɔ‑ 'bla di, 'ke bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, ɔ 'mʋ hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ a ‑cɔhlʋn pi.
10 ‑Ye 'klɛɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔ ꞊tu ‑cɔhlʋn a pipie ‑wlu, ‑ye 'ke nahuin 'plɔplɔ 'wlɛ 'o ‑patʋ 'mʋ gbo, 'ʋʋ Nyɩsʋa da.
11 Sakali bɔɔ 'klɛɛ ‑cɔhlʋn pi, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ 'hrɩɩ 'o ꞊nɔ ye.
'Ke ɔ nyra 'o ‑tɛgbi ꞊nʋ, Sakalii 'o ‑cɔhlʋn pii a diidɛpɩa ke gbo.
12 ‑Tɛ Sakali a ‑gbɛ, ɔ 'yo, ‑ye ɔ ta 'mʋ gbo, hʋannʋ 'ʋ ‑tʋa 'a nunue gbo.
13 Kɛɛ ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ nɔ:
«Sakali, ꞊nɩ pɩ 'le hʋannʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa wɛɛn ‑na 'batɩwin ke.
‑Na nyrʋgba Elisabɛtɩ, ɔ di ‑mʋ lɛ kɔɔ 'yu nyɩbɛyu.
'Yu a ‑gbɛ, ꞊tue ꞊nɔ Saandʋ.
14 'Ba kɔ 'yu a ‑gbɛ, ‑n di kɔ plɔ a bleelɛ 'dɔ, kɔ, nahuin 'plɔplɔ, ʋ di ‑wɛ nu 'manʋ.
15 Ɔ di ‑hɛ nahuon gblaka, 'ke 'le Nyɩsʋa 'yi 'mʋ.
Ɔ 'deɛ bɔ 'na nɔ, mɔ, ɔ 'deɛ bɔ 'na ‑wɛ 'ɛ nɩ kɩklanɔ ꞊de.
Nyɩsʋa a ‑Hihiu* di 'o ꞊nɔ ke 'mʋ 'nɩ nɩ, 'plɩɩ ʋ 'muo kɔ.
16 Ɔ die 'nɩ nu, Yisraɛkʋɛ* 'plɔplɔ, ʋ 'mʋ lele Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo.
17 ‑Tɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Eli* nu la 'klɩ a kenɩnɩɛ, kɔ, ‑tɛ 'a 'klɔ nɩ la 'mʋ, kɛ'ɛ nɩ, ɔ di 'mʋ nɩ, ɔ 'mʋ nahuin le, ‑ɛ mɔ, Waanyɔ* ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'a dakʋ ye ya, ɔ di 'le 'nɩ di, kɔ, ɔ die 'nɩ nu, Nyɩsʋa a dakʋ 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ, 'plɩɩ Waanyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di.
Ɔ die 'nɩ nu, bunʋ kɔ 'waa 'yuo 'hɛɛn, ʋ 'mʋ win 'mʋ lɛ 'wʋnwɔn, ɔ 'mue ‑wɛ nu, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊tuu 'o Nyɩsʋa 'o, ʋ 'mʋ ꞊tɔ kɔ, 'plɩɩ ʋ 'mʋ Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo.»
18 'Plɩɩ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ mu ‑yrɛ, ‑ye kɛ Sakalii ꞊nɔ ye po:
«‑Be' 'n di 'a yiyie nu, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ‑nɩɩ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ 'le?
‑Ɛ nue, 'n kɔ 'na nyrʋgba 'hɛɛn, ‑a ‑wɛ 'yi.»
19 ‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ:
«'Na 'dʋ mɔ Gabriɛ.
'Ke 'n 'cipi 'o Nyɩsʋa 'hʋɩn 'mʋ, 'nɩɩ 'a ‑kʋan nu.
Nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ le 'mʋ, kɛ nɔ ‑mʋ ‑wɔn, 'ke ꞊bo pue ‑mʋ ꞊hapʋtitie ‑gbo.
20 Kɛɛ, ‑n 'de 'na win ‑tɛɛ pue.
Nɛ‑ die nu, ‑n 'deɛ ‑bo yi 'prɛlɛ, ɛ 'mue gba ‑gbagba, ‑tɩ ‑gbo 'n ꞊tu, ɩ 'mʋ nue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa die 'o ‑hʋa.»
21 Tii ‑do ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa a lɛleenyɔ kɔ Sakali 'hɛɛn, ʋʋ 'prɛ, nahuin ‑huohui ꞊nʋ, ‑ʋ 'wlɛ 'o ‑patʋ 'mʋ gbo, ʋʋ Sakali 'nɩ ‑pre, 'ɩ saka ꞊nʋ, ‑tɛ ɔ nu, 'ɔ ‑wlɛn 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo.
22 'Plɩɩ ɔ 'mʋ mu 'hrɩ, ɔ 'de 'le nahuin a ‑wɔn'prɛɛlɛ ‑wɛ.
Ɔɔ po dabʋɩɩ ‑do.
Nɛ‑ nue, nahuin 'ʋ yrie, ‑ɛ mɔ, ɔ 'ye dɛ ꞊de, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo.
23 ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ɔ nu lele ‑nyrɔwɩ gbi, ɔ 'mʋ ‑kʋan ꞊nʋ ‑wɔn ‑wɔ, ɔ blɛ ye bɔ nu, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo.
‑Tɛ 'a ‑nyrɔwɩ gbi a ‑gbɛ, ɩ ‑yrɛ 'lu, ‑ye ɔ mu 'mʋ 'waa 'dɩɔ.
24 Ti gbi bɩ ‑hi, ‑ye 'a nyrʋgba Elisabɛtɩ nɩ 'mʋ 'kwli.
Ɔ 'nɩ 'hrɩ ꞊le, ‑ɛ die nu, nahuin 'nɩ ꞊hion 'ye, 'ɛ nu yakʋɛɛ ꞊hun.
Kɛ ɔɔ po:
25 «Nyɩsʋa po 'na ‑tɩ ‑wɔn ꞊wlʋ, 'ɔ nue, nahuin 'ʋ 'nɩnɩ di 'klɛɛ lele 'mʋ 'caa, 'ke ꞊bo 'nɩnɩ di 'yu kɔ a ‑tɩ.»
‑Tɛ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ* le la Mari*, ‑ɛ mɔ, ɔ di la kɔ 'yu, ‑ɔ mɔ ‑Yusu
26 ‑Tɛ Elisabɛtɩ a ‑gbɛ a 'kwli kɔ yakʋɛɛ ‑huonnɔ, ‑ye Nyɩsʋa tɛ gbo 'a lɛleenyɔ Gabriɛ, 'ke bɔ mu la 'le Galileblʋgba a 'dɩɔ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Nasalɛtɩ.
Luku 1.26-56
27 'Dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke 'yunyrɔyu ꞊de nɩ 'le.
'A 'dʋ mɔ Mari.
Ɔ 'de nyɩbɛdɛ yi.
Kɛɛ, nyɩbɛyu ꞊de nɩ 'o, 'ʋ nyo Sosɛfʋ* daa.
'A bu gblaka, nɔ‑ mɔ la bodɩɔ Dafidɩ*.
Sosɛfʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ dio kɔ.
‑Ye Mari a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔ ‑wɔn Nyɩsʋa lee 'le 'a lɛleenyɔ.
28 ‑Tɛ ɔ pa 'le Mari a ‑tɛ, ɔ nɔ:
«Mari, ‑mɔ 'n yɛ.
Kɔ plɔ a bleelɛ!
‑Mɔ ‑gbo Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke 'o 'a ‑kʋan a ‑ta 'mʋ.
Ɔɔ ‑mʋ 'yie 'nɩ ꞊tu.»
29 'Plɩɩ ɔ 'mʋ wintɛdʋ a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑ye ɔ 'ta 'mʋ gbo, 'ɔɔ 'lu lɛ ‑hie, dɛ tio‑ wintɛdʋ a ‑gbɛ bɛ ꞊hɛn 'nyrɛ.
30 ‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊nʋ, ɔ nyo 'nɩ le, ɔ nɔ:
«Mari, ꞊nɩ pɩ 'le hʋannʋ!
Nyɩsʋaa ‑mʋ ye tɔɔ 'a 'mʋnʋɛlɛ.
31 Ɛ nɛ‑ mɔ, ‑n di 'mʋ nɩ 'kwli, ꞊mʋ 'yu nyɩbɛyu kɔ.
'Yu a ‑gbɛ, ‑n di kɔ, ‑n dio daa ‑Yusu.
32 Ɔ di kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, 'plɩɩ ɔ di 'ya Yrayrɩnyɩsʋa a 'Yu, 'plɩɩ Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa die 'nɩ nu, 'yu a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ bodɩɔ ‑hɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'a bu gblaka bodɩɔ Dafidɩ nɩ la 'mʋ.
33 Ɔ di 'ya Yisraɛkʋɛ* a bodɩɔ, ‑tɛ ti tɛ ye gbo.
'A bodɩɔdɛ, ɛ 'deɛ bɛ kɔ 'lu‑yrɛɛlɛ.»
34 ‑Ye ɔ nɔ:
«‑Tɛ 'n 'de nyɩbɛyu ꞊de yi, ‑be' 'n ‑wɛ 'le ꞊bo nu 'klɛɛ 'kwli a 'mʋnɩnɩɛ 'le?»
35 ‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ nɔ:
«Nyɩsʋa a ‑Hihiu* di 'le ‑mʋ 'mʋ 'nɩ ꞊tɩɩ.
Yrayrɩnyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ di ke nɩ ‑tuo, 'plɩɩ 'a 'klɩ 'mue nu, 'ke 'le 'ŋmilɛkadɛ 'kwli 'mʋ, ꞊mʋ 'kwli 'mʋ nɩ.
Nɔ‑ kɔ 'yu a ‑gbɛ, ‑n di kɔ, Nyɩsʋa dio 'nɩ ‑ha, 'ke 'o 'a ‑kʋan a ‑ta 'mʋ, kɔ, ɔ di 'ya Nyɩsʋa a 'Yu.
36 'Ye kɛ, ‑na 'dɩayu nyrɔyu Elisabɛtɩ, ꞊hapʋkɔ, 'ɔ ‑wɛ 'yi, kɛɛ, ‑tɛ ɔ nɩ o 'kwli 'mʋ, 'a yakɔ a ‑huonnɔ a nɔnɔ nɩ gbo, 'plɩɩ ‑ye nahuin nɔ 'nɩ, ɔ 'de o 'yukɔdɛ.
37 Kɛɛ, Nyɩsʋa, ɔ ‑wɛ 'le bɔ nu 'ɛ nɩ dɛ nɩ.»
38 ‑Ye Mari nɔ:
«‑Ɔɔ, 'mɔ mɔ Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa a ‑kʋannunyɔɔ nɩ.
Dɛ ‑gbo, ɔɔ ‑hʋa, 'na ‑gbɛ, 'n nye ‑wɛ 'nɩ ‑hʋa.
‑Tɛ ‑n nu 'pʋprɛ, kɛ bɛ nu 'lu a ‑wɔnmumue.»
‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊nʋ, ɔ mu nɩ.
‑Tɛ Mari* mu la 'le Elisabɛtɩ ‑wɔn
39 Tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, ‑ye Mari bi wlɔn 'hru, 'ɔ 'kɩka, 'ɔ mu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ kɔ 'mʋ Sakali kɔ Elisabɛtɩ 'hɛɛn, ʋ 'ti 'le.
'Dɩɔ a ‑gbɛ, 'ke ɔ nɩ 'le Sudeblʋgba a dʋgbɩ ‑gbahlɔn.
40 ‑Tɛ ɔ nyre 'le, 'ke ɔ pa 'le Sakali a kayu gbo, 'ɔ po Elisabɛtɩ a 'wio gbo.
41 Tii ‑do a ti 'yri, 'plɩɩ Elisabɛtɩ 'mʋ Mari a win mu 'wɔn, ‑ye 'yu ꞊nʋ, ‑ɔ nɩ 'le Elisabɛtɩ 'kwli 'mʋ, ɔ ‑tʋa gblɛ‑jihielɛ gbo, Nyɩsʋa a ‑Hihiu* 'ʋ bi 'o Elisabɛtɩ ke 'mʋ, 'ʋ nue,
42 'ɔ 'yaa 'le win, ɔ nɔ:
«Nyɩsʋa nu ‑mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ, 'ɛ ‑hi 'o nyrʋ 'bii 'mʋ, kɔ, 'yu ‑gbo, ‑n di kɔ, ɔ 'muo ‑wɛ ꞊hapʋdɛ 'mʋ nu.
43 'Mɔ ‑gbo, ‑ɔ 'de nahuon ꞊de, 'plɩɩ 'na Kʋkɔnyɔ a 'dii, bɔ di nɔ 'na kayu gbo di, ɛɛ 'mʋ 'nɩ saka.
44 'Ye kɛ, ‑tɛ ‑n pa kayu gbo, 'plɩɩ 'mʋ ‑na win mu 'wɔn, 'manʋ nue nɩ, 'yu ‑gbo, ‑ɔ nɩ 'le 'mʋ 'kwli 'mʋ, 'ɔ ‑tʋa gblɛ‑jihielɛ gbo.
45 Dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po o lɛ, ɔ di o nu, ‑n kue ye ꞊wlʋ, ‑ɛ mɔ, ɔ die 'nɩ nu.
Nɛ‑ nue, ꞊nɩ kɔ plɔ a bleelɛ.»
‑Tɛ Mari* baa la Nyɩsʋa, 'ke 'le ‑wla a bibre 'kwli 'mʋ
46 ‑Ye Mari nɔ:
«'Ke 'le 'na ꞊wlʋ 'bii ke,
'nɩɩ Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa 'nɩ baa.
47 'N kɔ plɔ a bleelɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a ‑ta 'mʋ,
‑ɔ mɔ 'na Waanyɔ,
48 ‑ɛ nue, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ 'a ‑kʋannunyɔ,
꞊betɩ ꞊bo 'de nahuon ꞊de,
ɔ po 'na ‑tɩ ‑wɔn ꞊wlʋ.
'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, kʋɛ 'klɛɛ mɔ gbo,
nahuin a ꞊hrɩn a ꞊hrɩn, ʋ di 'nɩ ꞊tu,
‑ɛ mɔ, 'mɔ mɔ nyrʋgba ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ plɔ a bleelɛ,
49 ‑ɛ nue, 'Klɩkenɩnyɩsʋa, ɔ nu 'mʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ gblaka.
Nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa.
50 Nahuin a ꞊hrɩn a ꞊hrɩn ꞊nʋ, ‑ʋ nyo pɩ,
'plɩɩ, ‑ʋ nyo 'o ꞊tuu, ɔ di yrii 'waa wɔlɩ.
51 Ɔ kɔ 'klɩ, 'ke bɔ nu ‑tɔplɩ gblakɩ:
Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'yaa 'le 'waa dɩɔnʋ,
Nyɩsʋa, ɔ ‑gbʋgbʋ lɛ.
52 'Kɩɩnpʋ kɔ bodɩɔpʋ 'hɛɛn, ɔ ‑hɩʋ klɛ gbatɩ,
kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de nahuin ꞊de,
nʋ‑ ɔ po gbatɩ klɛ.
53 Nahuin ꞊nʋ, kanʋʋ nu,
ɔ ‑ha 'le ꞊hapʋ‑tɔplɩ, 'ɔ ‑nyi ꞊nʋ.
Dɛkɔnyʋ ‑mɛ ‑ye, ɔ 'diu dɛ ꞊de ‑nyi, 'ɔ blʋ lɛ.
54-55 'Plɩɩ, 'ɔ le la ‑a nɩ bunʋ,
‑ɛ mɔ, ɔ di la 'a dakʋ Yisraɛkʋɛ* 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ,
‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo.
Kɛ'ɛ nɩ, ɔ nu la Abrahamʋ* kɔ 'a 'yuo a 'yuo a leelɛ.
'Lepoodɛ a ‑gbɛ, ɛ 'de ꞊nɔ ‑wɔn ‑hri,
'ɔ dii 'a dakʋ ke.»
Kɛ'ɛ nɩ, Mari nu Nyɩsʋa a baalɛ.
56 Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, tii ‑tie Mari ‑hi 'le Elisabɛtɩ ‑wɔn, ɩ ‑wɛ 'le yakʋɛɛ ta, 'plɩɩ 'ɔ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔ mu 'le 'a 'dɩɔ 'mʋ.
‑Tɛ ʋ kɔ la Saan* Batisɩ
57 Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Elisabɛtɩ di 'o ‑ŋlaa, ɩ nyre 'o ꞊o, 'ɔ kɔ 'yu nyɩbɛyu.
Luku 1.57-80
58 'Waa 'dɩɔ a nahuin kɔ 'a ꞊tugba a nahuin, ʋ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa yrii 'a wɔlɩ, 'ɔ nu ꞊nɔ ꞊hapʋdɛ gblaka 'mʋ.
Nɛ‑ nue, 'ʋʋ ‑wɛ 'manʋ nu.
59 ‑Tɛ 'yu ꞊cɛɛ 'wee, ‑ye ʋ di 'le ꞊le, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo ye 'bɛ*.
‑Ye ʋʋ ‑hʋa bʋ ꞊tuo 'o 'a bu Sakali 'nyrɛ.
60 Kɛɛ ‑ye 'a 'dii nɔ:
«'Ʋʋn, 'a 'dʋ di mɔ Saan.»
61 ‑Ye nahuin, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, ʋ nɔ:
«Dɛ‑ kɔ Saandʋ 'le, ‑ɛ nue, nahuon ꞊de 'de 'le ‑na ꞊tugba 'mʋ nɩ, bʋ ꞊tue 'dʋ a ‑gbɛ,»
62 'ʋ po dabʋɩ, 'ʋ ꞊gba 'a bu Sakali wlɔn, 'dʋ tio‑ ɔɔ ‑hʋa bɔ ꞊tue 'a 'yu.
63 ‑Ye Sakali a ‑gbɛ, ɔ ‑hʋa ꞊nʋ 'plaɩnpɩa gbi, ‑ɔ kɔ ke ʋʋ 'o 'crɩɩ.
‑Tɛ ʋ ‑nye ꞊nɔ, ‑ye ɔ 'crɩɩ 'o:
«'A 'dʋ mɔ Saan.»
64 ‑Tɛ nahuin ‑hre dɛ ꞊nʋ, ɔ 'crɩɩ, ‑ye ʋ 'bii, ɛ saka ꞊nʋ nɩ.
‑Ye tii ‑do ꞊nʋ a ti 'yri, Sakali a mɛ ꞊wlɛɛ gbo, 'ɔ 'tatɩ lele 'pʋprɛ, 'ɔ 'yaa 'le win, 'ɔ ‑tʋa Nyɩsʋa a baalɛ.
65 Dɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ɛ saka 'waa 'dɩɔ a nahuin nɩ, kɔ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'ti 'le Sudeblʋgba a dʋgbɩ ‑gbahlɔn, 'ʋ nyi ‑wɔn yrɛ nɩna.
66 Nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nyi 'wɔn, ʋ nyi ‑wɔn lɛ ‑hie 'lu, ʋ nɔ:
«'Yu gbi ‑gbo le, ɔ di ‑hɛ nahuon gblaka.»
'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ nyo 'yie ꞊tu.
Sakali, nɔ‑ɔ la Nyɩsʋa a win wlɔn ‑hɛ, 'ke 'o ‑kʋan ꞊nʋ, Saan* Batisɩ di la nu a ‑ta 'mʋ
67 ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye 'yu a ‑gbɛ a bu Sakali, Nyɩsʋa a ‑Hihiu* bi 'o ꞊nɔ ke 'mʋ nɩ, Sakali a ‑gbɛ 'ɔ ‑tʋa Nyɩsʋa a win a wlɔn‑hɩhɩɛ gbo, ɔ nɔ:
68 «Nahuin 'bii, bʋ baa ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ,
‑ɔ mɔ Yisraɛkʋɛ* a Nyɩsʋa,
‑ɛ nue, ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ 'a dakʋ,
ɔ kɔ 'le ‑a nɩ dɛ ‑wɔn.
Nɛ‑ nue, 'ɔ di ‑a mʋ ꞊gbla wɔn.
69 'Ke 'le 'a ‑kʋannunyɔ bodɩɔ Dafidɩ* a 'yuo a 'yuo ‑hɛyri,
ɔ ‑ha 'le Waanyɔ, ‑ɔ nɩ 'klɩ ke, 'ɔ yɔ ‑a mʋ ye.
70 ‑Tɩ a ‑gbɛ, 'a winwlɔn‑hɛnyʋ*, ʋ ꞊tui la nɩ,
ti ‑hi la a ti 'yri.
71 Waanyɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ di ‑a mʋ nahuin ꞊nʋ kwa ‑ha,
‑ʋʋ ‑a mʋ ye ‑wɔn, kɔ, ‑ʋ yraa ‑a mʋ.
72 Ɔ yrii ‑a nɩ bunʋ a wɔlɩ, kɔ, 'yrɩ* ꞊nʋ,
ɔ ꞊tue la, ɔ kɔ ‑a nɩ bunʋ 'hɛɛn, ɔ nyi 'o 'nɩ ꞊tuu.
73 Ɔ 'sʋɛ la nɩ, 'ke 'o ‑a nɩ bu Abrahamʋ* ye,
74 ‑ɛ mɔ, ɔ di ‑a mʋ 'nɩ ꞊gbla,
'ke 'le ‑a nɩ yraanyʋ kwa 'mʋ,
‑ɛ die nu, ꞊baa 'a ‑kʋan nu, ‑a 'nɩ ꞊han hʋannʋ pɩ,
75 kɔ, ‑a 'mʋ 'a ‑kʋan nu ‑tɛɛ,
ti 'bii ꞊nʋ, ‑a di nɔ 'klɔ ke ‑hi,
‑ɛ 'we ꞊nɔ nahuin ꞊nʋ ye, ɔ kɔɔ win ke.
76 'Na 'yu o, ‑mɛ ‑ye, ʋ di ‑mʋ daa Yrayrɩnyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ,
‑ɛ nue, ‑mɔ di 'hru 'nyɛ, ꞊mʋ 'hru ye kla,
‑tʋnahuin a ꞊wlɩ 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di,
77 ꞊mʋ Nyɩsʋa a dakʋ le, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ,
ɔ di 'waa dɛ 'kuku* 'nɩ 'wʋwla, ɔ 'mu waa,
78 ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a ꞊wlʋ nɔ lɛ 'yi, kɔ,
'ɔɔ nahuin a wɔlɩ yrii 'dɔ.
Ɔɔ ‑a mʋ ‑nye ‑nyrɛ, ‑ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ,
79 ‑nyrɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mue nu, nahuin ꞊nʋ,
‑ʋ nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri,
kɔ, ‑ʋʋ 'kʋkʋɛ a hʋannʋ pɩ,
ʋ 'mʋ lɛ yrii,
ɛ 'mue ‑wɛ nu, kegbowɛɛnlɛ, ɛ 'mʋ nɔ ‑a mʋ ‑gbahlɔn nɩ.»
Nɛ‑ mɔ Sakali a ‑wla a win.
80 'Yu a ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ Saan, ɔɔ 'nɩ ku, 'a ꞊wlʋʋ klɛ 'nɩ bii, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'mʋnʋɛlɛ ‑wɔn.
‑Tɛ ɔ ku 'klɛɛ, 'ke ɔ 'ti 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, nahuin ꞊de 'de 'le 'ti.
'Ke ɔ nɩ 'le ‑nɩnɩ, ti 'ɩ nyre 'o, 'ke bɔ ꞊tu 'a ‑kʋan ‑wlu, 'ke 'le Yisraɛkʋɛ ‑gbahlɔn.