‑Tɛ Mari* kɔ la ‑Yusu, 'ke 'le Betelɛmʋdɩɔ 'mʋ
2
Ti a ‑gbɛ 'yri, Romakʋɛ a 'kɩɩn gblaka* ‑ye nɩ la 'le.
'A 'dʋ mɔ la Ogusɩ.
'Kɩɩn Ogusɩ a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ la Romakʋɛ a 'blʋgbɩ 'bii a 'kɩɩn gblaka.
‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, 'ɔ le 'a ‑kʋannunyʋ, 'ke bʋ ‑hre 'a 'blʋgbɩ a ‑gbɛ a nahuin 'bii, ɔ nɔ:
«'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'ke bɔ mu 'le 'a 'dɩɔ 'mʋ, 'ke ʋ dio 'le ‑hree!»
Luku 2.1-24
2 Nahuin‑hredɛ a ‑gbɛ, ɛ mɔ la 'a ye‑hɛdɛɛ nɩ.
Ti a ‑gbɛ 'yri, nahuon ‑gbo, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ la Kiliniusɩ, nɔ‑ mɔ la Siliblʋgba a ‑gʋlʋnʋma.
3 Ɛ nɛ‑ nue, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'ɔɔ 'le 'a 'dɩɔ 'mʋ mu, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo 'le ‑hree.
4-5 Ti a ‑gbɛ 'yri, nyɩbɛyu ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Sosɛfʋ*, ɔ kɔ 'a 'bʋa Mari 'hɛɛn, 'ke ʋ 'ti 'le 'waa 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Nasalɛtɩ, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ.
Mari a ‑gbɛ, ɔ nɩ la 'mʋ 'kwli, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ.
Ɔ kɔ Sosɛfʋ 'hɛɛn, ʋ 'de bʋɩ na ye po.
Kɛɛ, Sosɛfʋ, nɔ‑ dio kɔ.
Sosɛfʋ a ‑gbɛ, 'ke ɔ kɔ 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ʋʋ Betelɛmʋ daa, 'ke 'le Sudeblʋgba 'mʋ.
Betelɛmʋ a ‑gbɛ 'mʋ, Sosɛfʋ a bu gblaka, ‑ɔ mɔ la bodɩɔ Dafidɩ*, 'ke ɔ kɔ la ‑wɛ 'le.
Nɛ‑ nue, Sosɛfʋ kɔ Mari 'hɛɛn 'ʋ ‑hɔn 'le Nasalɛtɩ 'mʋ, 'ʋ mu 'le Sosɛfʋ a ‑gbɛgbɛ a 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Betelɛmʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mu 'le ‑hree.
6-7 ‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le Betelɛmʋ 'mʋ, ‑ye 'dɩɔ a kayuo 'bii 'yii 'le lɛ, 'ke 'o 'dagbɩ ‑wɔn.
Nɛ‑ nue, 'ʋ mu 'le 'wlugba‑tɔplɩ a kayu ‑ye gbo.
‑Ye ti ꞊nʋ, Mari di 'yri ‑ŋlaa, ɩ nyre 'o ꞊o, 'ɔ kɔ 'a ye‑hɛyu.
'Yu a ‑gbɛ, ɔ mɔ 'yu nyɩbɛyu'u nɩ, 'ɔ 'hɩnhɩʋɔn danɩ lɛ, 'ɔ pɩɔ 'le 'wlugba‑tɔplɩ a ‑gbɛ a dɛdihuo wlɔn gbo.
Nyɩsʋa a lɛleenyɔ* le la blablɔ'yie꞊tunyʋ, ‑ɛ mɔ: Kɛkɛ ‑gbo, 'ke ʋ kɔ kɛ 'a nɩ Waanyɔ
8 'Tɔ 'mʋ, 'ke blablɔ'yie꞊tunyʋ nɩ la 'o Betelɛmʋ a ‑gbɛ ꞊hlɔn, 'ʋʋ la 'waa blablɔ* 'yie ꞊tu.
9 Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ 'hrɩɩ ꞊nʋ ye, Nyɩsʋa a ‑nyrɛ 'ɛ ꞊glaa 'le ꞊nʋ, 'ɛɛ wlɩn.
Nyɩsʋa a ‑nyrɛ a ‑gbɛ kɔ 'a lɛleenyɔ a ‑gbɛ 'hɛɛn, nɩ‑ po 'le ꞊nʋ hʋannʋ 'kwli 'mʋ.
10 Kɛɛ ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊nʋ, kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po:
«A nɩ pɩ 'le hʋannʋ.
'N ya 'a mʋ ye ꞊hapʋtitie.
Ɛ mɔ 'manʋ gblaka, 'ke 'o 'a nɩ dakʋ 'bii ‑wɔn.
11 ꞊Hapʋtitie a ‑gbɛ, nɛ‑ ‑gbo:
Kɛkɛ a ‑nyrɔwɔ ‑gbo 'mʋ, 'ke ʋ kɔ kɛ 'a nɩ Waanyɔ.
Kɛ ʋ kʋɔ kɛ nɔ Betelɛmʋ 'mʋ, ‑ɔ kɔ 'mʋ bodɩɔ Dafidɩ* kɔ la ‑wɛ 'le.
Nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'a mʋ ye ya.
Waanyɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ Kʋkɔnyɔ, ‑ɔ kɔɔ nahuin 'bii win ke.
12 ‑Tɛ a di 'a yriilɛ nu, nɛ‑ ‑gbo:
'Bɩa 'ba mu 'dɩɔ 'mʋ, 'ba pa 'le 'wlugba‑tɔplɩ a kayu gbo, a di 'le gbo yɛ 'yuplu, ʋ 'muo danɩ lɛ 'hɩnhɩʋan, ʋ 'muo 'le 'wlugba‑tɔplɩ a ‑gbɛ a dɛdihuo wlɔn gbo pɩa.
‑Ye Waanyɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nɩ.»
13 Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'plɔplɔ ‑ye ꞊glaa 'le ye‑hɛlɛleenyɔ ꞊nʋ nɩ, 'ʋʋ Nyɩsʋa 'nyrɛɛ lɛ pue.
Kɛ ʋʋ po:
14 «Yrayrɩnyɩsʋa kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, kɔ, 'ɔɔ nahuin ‑gbo kegbowɛɛnlɛ ‑nye, ‑ʋ nɩ nɔ ‑tʋtʋ ke, 'ke 'o 'waa 'mʋnʋɛlɛ a ‑ta 'mʋ.»
15 ‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ꞊nʋ, ʋ ‑hɔn 'o blablɔ'yie꞊tunyʋ 'hʋɩn 'mʋ nɩ, 'ʋ mu 'le yakɔ 'mʋ.
‑Tɛ ʋ mu 'le yakɔ 'mʋ, ‑ye blablɔ'yie꞊tunyʋ ꞊nʋ, ʋ nɔ:
«‑Ba mu 'le Betelɛmʋ 'mʋ, ‑a 'mʋ 'yuplu a ‑gbɛ 'ye, ‑ɔ kɔ ‑tɩ Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa ꞊tu ‑a mʋ ye.»
16 Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ʋ bi wlɔn 'hru.
'Plɩɩ ʋ 'mʋ 'le 'yuplu a ‑gbɛ a kɔɔlɛ 'mʋ mu nyre, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'ke ʋ yɛ 'o Mari* kɔ Sosɛfʋ* kɔ 'yuplu a ‑gbɛ 'hɛɛn gbo, 'yuplu a ‑gbɛ, 'ʋ 'hɩnhɩʋɔn danɩ lɛ, 'ʋ pɩɔ 'le 'wlugba‑tɔplɩ a dɛdihuo wlɔn gbo.
17 'Plɩɩ ʋ 'mʋ 'yuplu a ‑gbɛ mu 'ye, ‑ye ‑tɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊tu wɛn ꞊nʋ ye, 'ke 'o 'yuplu a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ, ‑ye ʋ nɩ lɛ ‑wɔn, 'ke 'o nahuin 'bii ꞊nʋ ye, ‑ʋ nɩ 'o.
18 ‑Tɛ nahuin a ‑gbɛ, ʋ 'wɔn 'klɛɛ ‑tɩ a ‑gbɛ, blablɔ'yie꞊tunyʋ na ‑wɔn lɛ, ‑ye ʋ saka nɩ.
19 ‑Tɩ 'bii ꞊nʋ, ɩ 'de Mari ‑wɔn ‑hri, 'plɩɩ ɔ nyi klɛ naa ꞊wlʋ ti a pɛpɛ 'bii ‑wɔn.
20 ‑Ye blablɔ'yie꞊tunyʋ, ʋ ꞊hɩan la ‑wɔn, 'ʋʋ la Nyɩsʋa 'nyrɛɛ lɛ pue, ‑tɛ ɔ nu, 'ɔ ya ꞊nʋ 'a lɛleenyɔ ye, kɔ, 'ɔ nue, 'ʋ 'ye 'yuplu a ‑gbɛ.
'Plɩɩ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊tu ꞊nʋ ye, kɔ 'waa ‑gbɛ, ʋ 'ye, ɩ 'bii a ‑gbɛ, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'ɩ nue.
‑Tɛ ʋ ꞊tue la Mari* a 'yu ‑Yusudʋ
21 ‑Nyrɔwɩɩ ‑yehɛn‑yehɛn bɩ ‑hi, ‑ye ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋ di 'o 'yuplu ꞊nʋ ye 'bɛ*, ɩ nyre 'o ꞊o, 'ʋ 'bɩɔ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Moise* a tetee* po, ‑ɛ mɔ, 'yu 'bɔ kɔ ‑nyrɔwɩɩ ‑yehɛn‑yehɛn, ‑ye bʋ 'bɩɔ ye.
‑Ye ʋ ꞊tue 'yu a ‑gbɛ ‑Yusudʋ, ‑ʋ mɔ 'dʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ* tɔɔ la 'a 'dii, ‑tɛ ɔ 'de la 'kwli 'mʋ a nɩɛ.
‑Tɛ ʋ gba la ‑Yusu 'Klɩsʋ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka* gbo
22 ‑Tɛ ‑nyrɔwɩ ꞊de ‑hi, ‑ye ti nyre 'o ꞊o, 'ke Sosɛfʋ* kɔ Mari* 'hɛɛn bʋ ‑ha ‑cɔhlʋn*, ‑ɛ die nu, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ* 'mu pi, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, 'ke 'o Mari a 'oye'siilɛ a ‑ta 'mʋ.
Nɛ‑ mɔ tete* ‑ye, Nyɩsʋa ‑nye la 'a winwlɔn‑hɛnyɔ* Moise*, ti ‑hi la a ti 'yri la, 'ke 'o 'ɛ nɩ nyrʋgba, ‑ɔ ‑ŋla, a 'oye'siilɛ a ‑ta 'mʋ.
‑Ye ʋ gba 'yu nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, ‑ʋ nɩ 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo 'le ‑ha, ʋ 'muo Nyɩsʋa ‑nyi, 'ke 'o 'a ‑kʋan a ‑ta 'mʋ,
23 ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ:
«'Ɛ nɩ nyrʋgba a ye‑hɛyu, ‑ɔ mɔ 'yu nyɩbɛyu, ʋ dio 'nɩ ‑ha, ʋ 'muo Nyɩsʋa ‑nyi.»
24 'Plɩɩ ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ʋ pi ‑cɔhlʋn ꞊nʋ nɩ, Nyɩsʋa a tetee ‑hʋa, 'ke 'o nyrʋgba, ‑ɔ ‑ŋla a 'oye'siilɛ a ‑ta 'mʋ.
‑Cɔhlʋndʋ a ‑gbɛ, ʋ mɔ la ‑plijɩɩ 'hɔn, ‑hee' ‑hungbeii 'hɔn.
‑Tɛ Simeɔ, ɔ ꞊tu la ‑Yusu a ‑tɩ
25 Ɛ kɔ ‑wɛ nahuon ꞊de, 'ɔ 'ti 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ.
'A 'dʋ mɔ Simeɔ.
Simeɔ a ‑gbɛ, 'a 'klɔ 'sii 'o ye, 'ɔɔ 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu.
Waanyɔ ꞊nʋ, Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, ɔ 'mʋ 'a dakʋ waa, nɔ‑ kɔ 'ledidie Simeɔ a ‑gbɛ, ɔɔ ‑pre.
'Ke Nyɩsʋa a ‑Hihiu* nɩ 'o ꞊nɔ ke 'mʋ.
Luku 2.25-52
26 Nyɩsʋa a ‑Hihiu a ‑gbɛ, ʋ le la ꞊nɔ nɩ, ‑ɛ mɔ, ɔ 'deɛ bɔ 'kʋ, 'bɩa 'bɔ 'de Waanyɔ a ‑gbɛ 'ye.
27 Nyɩsʋa a ‑Hihiuu ‑do a ‑gbɛ, nʋ‑ kɔ 'klɩ nue, 'ɔ mu 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka* gbo.
Bɔ nɩ 'klɛɛ 'o gbo, ‑ye ‑Yusu a bu kɔ 'a 'dii 'hɛɛn, ʋ di 'le ꞊le, 'ʋ ya 'le ‑Yusu a ‑gbɛ 'le, ‑ɛ die nu, ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a tetee* ꞊tu, ʋ 'mue nu.
28 Bɔ 'yu 'klɛɛ, ‑ye ɔ ‑ha ꞊nʋ 'yuplu a ‑gbɛ kwa, 'ɔ 'blo kwa, 'ɔ ‑nyi Nyɩsʋa 'wio, ɔ nɔ:
29 «Kʋkɔnyɔ o,
‑n ‑wɛ 'le ‑bo daa 'klɛɛ 'le 'mʋ gbo nɩ, ꞊bo 'kʋ,
'ke 'le plɔ a bleelɛ 'kwli 'mʋ,
‑ɛ nue, dɛ ‑n po la 'le 'mʋ, ɛ mue kɛ ‑wɔn 'lu.
30-31 Waanyɔ ꞊nʋ, ‑n po la lɛ, ‑n di 'le ya,
'ke 'o dakʋ 'bii a waalɛ a ‑ta 'mʋ,
'na 'yie 'yo kɛ nɩ.
32 Waanyɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ ‑nyrɛ.
Nɔ‑ die nu, dakʋ 'bii, ʋ 'mue lɛ yrii,
‑ɛ mɔ, ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa.
Ɔ die ‑wɛ 'nɩ nu, ‑na dakʋ Yisraɛkʋɛ*,
ʋ 'mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ kɔ.»
33 ‑Tɩ 'bii ꞊nʋ, Simeɔ ꞊tu, 'ke 'o ‑Yusu a ‑ta 'mʋ, ɩ saka 'a 'dii kɔ 'a bu 'hɛɛn nɩ.
34 Simeɔɔ ‑do a ‑gbɛ, ɔ ‑hʋa Nyɩsʋa 'klɩ, 'ke bɔ nu la ꞊nɔ ꞊hapʋdɛ 'mʋ.
‑Ye kɛ ɔɔ 'klɛɛ Mari* ye po:
«Nyɩsʋa, ɔ le 'yu ‑gbo nɩ, kɛ nɔ ‑tʋtʋ ke, ‑ɛ die nu, nahuin 'plɔplɔ, 'ke 'le Yisraɛkʋɛ ‑hɛyri, ‑ʋ dio nʋa ye gbo po, Nyɩsʋa 'mu waa, kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ dio nʋa ye gbo po, Nyɩsʋa 'mu ‑bati lɛ poo.
'Yu a ‑gbɛ, nɔ‑ die nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋaa nu ‑kʋan, kɛɛ, nahuin 'plɔplɔ die ke 'nɩ bla, 'ke bʋ po Nyɩsʋa a 'Yu a ‑gbɛ nʋa ye gbo.
35 Kɛ'ɛ nɩ, ɔ di 'a nunue nu, nahuin 'plɔplɔ a ‑huhli‑tɩ ꞊nʋ, ʋʋ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, ɩ 'mʋ pepe' 'mʋ bi.
‑Mɛ ‑ye, 'kla ‑di ‑mʋ ‑wliye 'ya, ɛ di ye 'we ‑tɛ bʋ 'nɩnɩ 'nyra wɛn ‑mʋ ta‑wɔnplie 'mʋ.»
Kɛ Simeɔ po.
‑Tɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ* Hana ꞊tu la ‑Yusu a ‑tɩ
36 Ɛ kɔ ‑wɛ nyrʋgba ꞊de.
'A 'dʋ mɔ Hana.
Ɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ.
'A bu a 'dʋ mɔ Fanɩɛ.
Ɔɔ po Asɛ꞊tugba.
Hana a ‑gbɛ, ɔ ‑wɛ la 'yi 'dɔ.
‑Tɛ ɔ 'kɩɛ 'yɛɛ la nyrɔkʋɛ 'mʋ, ɔ kɔ la tɔ.
Ɔ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ʋ nu 'yrɩɩ 'nɩpata, 'plɩɩ 'a tɔ a ‑gbɛ a ‑tɩ 'ɩ ‑wɛ.
37 Ɔ 'de 'klɛɛ lele tɔ kɔ, 'ɔ nɩ 'klɔ ‑nɩnɩ, 'ɔ ꞊cɛɛ 'yrɩ a (84) ‑wlɩɩ ‑hɛn ꞊tu 'o ‑hɛn.
'Ɛ nɩ ti, 'tɔ 'mʋ kɔ ‑nyrɛ 'mʋ, ɔ 'cipi 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka* gbo nɩ.
Nyɩsʋa a ‑kʋan, ɔɔ nu, nɔ‑ mɔ bɔ ꞊ci*, kɔ bɔ da Nyɩsʋa a ‑gbɛ.
38 Ɔ kɔ Simeɔ 'hɛɛn, ʋ nyre 'o tii ‑do 'yri, 'ɔ ‑nyi Nyɩsʋa 'wio, 'ke 'o ‑Yusu a ‑ta 'mʋ, kɔ, Jrusrɛ 'mʋ a nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑pre, 'ke Nyɩsʋa bɔ waa 'a dakʋ, nʋ‑ ɔɔ ‑Yusu a ‑tɩ ‑wɔn yrɛ na.
‑Tɛ Mari* kɔ Sosɛfʋ* 'hɛɛn, ʋ ꞊hɩan la ‑wɔn, 'ʋ mu la 'le Nasalɛtɩdɩɔ 'mʋ, ʋ kɔ ‑Yusu 'hɛɛn
39 ‑Tɛ Mari kɔ Sosɛfʋ 'hɛɛn, ʋ ‑wɔ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa a tetee* ‑hʋa a nunue ‑wɔn, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le Galileblʋgba a 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Nasalɛtɩ, ‑ɔ mɔ 'waa 'dɩɔ.
40 'Yu ꞊nʋ, ʋ kɔ, ɔɔ 'nɩ ku, kɔ, 'ɔ nɩ 'klɩ 'mʋ, Nyɩsʋa 'ɔ ‑nyo ꞊tɔ.
Nahuin 'bii, ʋ nye 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nʋɔ 'mʋ nɩ.
‑Tɛ ‑Yusu mu la 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka* gbo, ɔ kɔ teteitɔɔnyʋ* 'hɛɛn, 'ʋʋ la toto po, 'ke 'o Nyɩsʋa a ‑ta 'mʋ
41 'Ɛ nɩ 'yrʋ, ‑Yusu a 'dii kɔ 'a bu 'hɛɛn, ʋʋ la 'mʋ mu Jrusrɛdɩɔ, lɛ'mimre, ‑ɛ mɔ Pakɩ* a ‑tɩ.
42 ‑Tɛ ‑Yusu kɔ la 'yrɩɩ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn, nɛ‑ mɔ 'a ye‑hɛwɔ, 'ke bɔ mu lɛ'mimredʋ a ‑gbɛ ke, ɔ kɔ 'a 'dii kɔ 'a bu 'hɛɛn, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ʋ nye lɛ nu.
43 ‑Tɛ lɛ'mimre ‑wɛ 'le, ‑ye ‑Yusu a 'dii kɔ 'a bu 'hɛɛn, ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋʋ 'waa 'dɩɔ 'mʋ mu.
Kɛɛ, ‑Yusu ‑mɛ ‑ye, ɔ 'diu ‑wɔn kʋɛ.
'Ke ɔ 'kɩɛ nɩɛ 'le Jrusrɛ 'mʋ.
Kɛɛ, 'a bu kɔ 'a 'dii 'hɛɛn, ʋ 'die 'o dɛ ꞊de 'hʋɩn 'mʋ yi.
44 Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ da, ‑Yusu kɔ 'hrunanyʋ ‑ye 'hɛɛn, nʋ‑ʋ mu.
Bʋ na ‑nyrɔwɔ꞊gble a 'hru, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'de 'le ꞊nʋ ‑hɛyri nɩ, 'ʋ ‑tʋa 'a lɛ꞊mʋmɔ gbo, 'ke 'le 'waa 'dʋkʋɛ kɔ 'waa yiyinyʋ ‑gbahlɔn.
45 ‑Tɛ ʋ 'dio 'klɛɛ 'ye, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu Jrusrɛ 'mʋ, 'ʋ ꞊mʋɔ 'yie 'mʋ lɛ ‑mɔmɔ, 'ʋ 'dio 'ye.
46 ‑Nyrɔwɔ a ta a nɔnɔ 'mʋ 'klɛɛ, ‑ye ʋ 'yo nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, 'ɔ nɩ gbo, 'ke 'le ‑Juukʋɛ* a teteitɔɔnyʋ ‑hɛyri, 'ɔ nyu nʋa ye gbo po, 'ɔ nyu ‑wɛ wlɔn lɛ ꞊gba.
47 Nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, ɩ saka ꞊nʋ nɩ, 'yu bɔ di lɛ 'mʋ nɩ, bɔ di ꞊tɔdʋ ꞊nʋ kɔ, kɔ, 'bʋʋ ꞊nɔ 'ɛ nɩ dɛ wlɔn ꞊gba, ‑tɛ ɔɔ 'a klɛ‑hɩhɩalɛ nu.
48 ‑Tɛ 'a 'dʋkʋɛ 'yo, ‑ye ɩ saka ꞊nʋ nɩ, ‑ye 'a 'dii nɔ:
«'Na 'yu, dɛ‑ kɔ ‑mɔ nu lɛ 'a nunue, ꞊nɩ po 'le ‑a mʋ hʋannʋ 'kwli 'mʋ 'le?
‑N bu kɔ 'mʋ 'hɛɛn, hʋannʋ 'kwli 'mʋ, 'ke ‑aa 'le ‑mʋ lɛ ꞊mɔɔ.»
49 ‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ:
«A 'deɛ ba ꞊mɔ wɛn 'mʋ lɛ.
Bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ, kɛ 'n di wɛn nɔ 'na Bu Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo nɩ.»
50 Kɛɛ, ‑tɩ ꞊nʋ, ɔɔ ꞊nʋ ye ꞊tu, ʋ 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ.
51 'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu Nasalɛtɩ 'mʋ, ‑ɛ mɔ 'waa 'dɩɔ, 'ɔ nyu 'o ꞊tuu 'ɛ nɩ ti.
‑Tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, ɩ 'de 'a 'dii ‑wɔn ‑hri.
'A ꞊wlʋ 'bli kwa.
52 ‑Ye ‑Yusuu la 'nɩ ku, kɔ, 'a ꞊tɔ 'ɔɔ la klɛ bii, kɔ, Nyɩsʋa kɔ nahuin 'hɛɛn, 'ʋ nʋɔ la 'mʋ 'dɔ.