‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩ la 'klɔ
16
‑Wuwle‑nyrɔwɔ* a ‑gbɛ bɔ ‑hi, 'yrʋ bʋ ‑wɛ 'le yakɔ 'mʋ lɛ a ti 'yri, ‑ye Madala 'mʋ a Mari*, ɔ kɔ Mari, ‑ɔ mɔ Sakɩ a 'dii, ɔ kɔ nyrʋgba ‑ye 'hɛɛn, ‑ɔ mɔ Salome, nʋ‑ mu hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ ‑tɔ wɔn, ʋ 'mui ‑Yusu a ‑plahʋɩn lɛ po.
2 'Sɔɔdɩ a ‑nyrajru 'mʋ 'klɛɛ, 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ a ti 'yri, ‑ye nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ ‑tuo 'le 'dɛɛ ye.
3 ‑Tɛ ʋ nɩ 'hru wlɔn, 'ʋ nyi 'le 'mʋ lɛ pupo, ʋ nɔ:
«Nyɔ‑ di 'o kwakuhɩɔ ꞊nʋ 'o ‑ha 'le, ʋ nu, 'ʋ ka 'dɛɛ ye?»
4 Kɛɛ, ‑tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, kwakuhɩɔ a ‑gbɛ, ʋ briko nɩ, 'ʋ puo 'pɩa ke.
5 ‑Ye ʋ pa 'le 'dɛɛ wlɔn nɩ.
'Ke ʋ yɛ 'o gblotayu ꞊de gbo.
Nɔ‑ nɩ 'o diidɛpɩa ke gbo, 'ɔ pue wlawlɩ pʋɔpʋɩ.
Ɔ mɔ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ'ɔ* nɩ.
Bʋ 'yo 'klɛɛ, ‑ye hʋannʋ nyu nu 'dɔ.
6 Kɛɛ ‑ye ɔ nɔ:
«A nɩ pɩ 'le hʋannʋ!
'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu, ʋ kɔɔ 'o tu* 'yie 'mʋ, nɔ‑ aa lɛ ꞊mɔ.
Ba 'ye kɛ, ‑tɛgbi, ʋ puo o 'o gbo, nɛ‑ ‑gbo.
Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri nɩ, 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ.
Ɔ 'de nɔ nɩ.
7 'A ‑tɩ, ba mu, ba le 'a ‑naagbopʋ*, kɔ, ba le ‑wɛ Piɛlɩ, ‑ɛ mɔ, ɔ di 'nyɛ 'hru, ɔ 'mʋ 'a mʋ ‑pre, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ.
'Kee nɩ, a dio 'le gbo yɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ɔ nu o 'a ꞊tutue.»
8 ‑Tɛ gblotayu a ‑gbɛ, ɔ ‑wɔ 'klɛɛ 'pʋprɛ ‑wɔn, ‑ye ʋ 'hrɩ 'le 'dɛɛ wlɔn nɩ, 'ʋ 'gba ci lɛ, ‑ɛ nue, hʋannʋ ‑hi ꞊nʋ wlɔn 'dɔ.
Hʋannʋ a ‑tɩ ʋ 'de ꞊ɔ ꞊de ‑tɩ ꞊de ‑wɔn yrɛ na.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ Madala 'mʋ a Mari* ye
[
9 'Sɔɔdɩ a ‑nyrɛgblɩ, 'ke ‑Yusu ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, 'ɔ 'hrɩ 'klɔ.
Ye‑hɛnahuon, ɔ 'hrɩɩ ye, nɔ‑ mɔ Madala 'mʋ a Mari.
Nɔ‑ mɔ nyrʋgba ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ke 'mʋ ɔ bla 'o 'kuo ‑hʋɩɩn* 'nɩpata lɛ.
10 Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ la ‑Yusu ‑wɔn naa, nʋ‑ Mari a ‑gbɛ, ɔ mu le wɔn, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'ɔ 'hrɩ 'klɔ.
‑Tɛ ɔ nyre 'le ꞊nʋ ‑wɔn, 'ke ɔ yʋ 'le 'kla‑wliye'yɩya kɔ ꞊hien 'hɛɛn ‑gbahlɔn gbo.
11 ‑Ye kɛ ɔ nyu ye po, ɔ nɔ:
«‑Yusu 'hrɩ 'klɔ, 'na ‑gbɛ, 'n 'yo nɩ.»
Kɛɛ, ʋ 'dio ‑tɛɛ pue.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ ‑naagbopʋʋ* 'hɔn ‑ye ye
12 ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu a ‑naagbopʋʋ 'hɔn ‑ye, nʋ‑ ‑hɔn 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, 'ʋʋ 'le 'dɩɔ ‑ye ke mu.
Nʋ‑ ‑Yusu 'hrɩɩ ‑wɛ ye, 'ke 'le 'tu ‑ye 'kwli 'mʋ.
13 ‑Tɛ ʋ yroo, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ di Jrusrɛ 'mʋ, 'ʋ le 'waa 'bienʋ ‑ye.
Kɛɛ ‑ye ʋ 'diu ‑wɛ ‑tɛɛ pue.
‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ la 'a ‑naagbopʋʋ* ‑pu ꞊tu 'o ‑do ꞊nʋ ye
14 Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi ‑wɛ, ‑ye ‑Yusu a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o ‑do ꞊nʋ, ʋʋ di dɛ.
Bʋ nɩ 'le dɛ a didie kwa 'mʋ, ‑ye ‑Yusu, ɔ 'hrɩɩ ‑wɛ ꞊nʋ ye, 'ɔ ꞊hɩʋn 'nyrɛ, 'ke ‑tɛ ʋ nu, 'ʋ 'de ꞊wlʋ a yekuolɛ kɔ, 'plɩɩ 'waa ꞊wlɩ 'ɩ 'gboklo 'mʋ, ‑ɛ nue, ‑tɛ ɔ 'hrɩ 'klɔ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'yo, 'a ‑naagbopʋ a ‑gbɛ, ʋ 'diu ‑tɛɛ pue.
15 ‑Ye kɛ ɔ nyu 'klɛɛ lele ye po, ɔ nɔ:
«Ba mu, ba na 'klɔ 'bii ‑gbo ke, ba pue 'na ꞊hapʋtitie nahuin 'bii.
16 Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'wɔn ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ, 'plɩɩ 'bɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, kɔ, 'bʋ puo 'nie* 'lu, nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ 'n di waa, 'ke 'o Nyɩsʋa a yrʋ ‑wɔn.
Kɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'de 'mʋ ꞊wlʋ ye kuo, nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ Nyɩsʋa a ‑bati di klɩ.
17 Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ di 'mʋ ꞊wlʋ ye kuo, 'ŋmilɛka‑tɔplɩ ꞊nʋ, 'n di 'le ꞊nʋ 'mʋ naa, 'n di nu, nɩ‑ ‑gbo:
'Ke 'le 'na 'dʋ 'kwli 'mʋ, ʋ di lɛ bla 'kuo ‑hʋɩn*, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ, kɔ, ʋ di po win ꞊nʋ, ʋ 'de yi.
18 'Ya 'o lele 'lu, ꞊betɩ bʋʋ hrei klɩ, kɔ, bʋ 'na 'ɛ nɩ dɛ ꞊de, ‑ɛ kɔ ‑hɛyri 'kʋɛ nɩ 'le, ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ 'deɛ bɩ nu ꞊nʋ dɛ 'klan ꞊de 'mʋ.
'Bʋʋ 'hʋɩnhrennyʋ dabʋɩ 'lu gbo po, ‑ye 'waa 'kʋɛi di 'nɩ ‑wɛ.»
‑Tɛ ‑Yusu mu la 'le yakɔ 'mʋ
19 ‑Tɛ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ‑wɔ 'klɛɛ 'le 'waa ‑wɔn'prɛɛlɛ ‑wɔn, ‑ye Nyɩsʋa nue nɩ, ‑Yusu 'ɔ 'ya 'le yakɔ 'mʋ, 'ɔ nɩ 'o 'a diidɛpɩa ke gbo.
20 'A ‑naagbopʋ* ‑mɛ ‑ye, 'ʋ mu, 'ʋʋ 'a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ nahuin pue, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑tɛgbi ꞊de.
Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ nyu 'mʋ 'nɩ ‑hɛ, 'ke 'le 'waa ‑kʋan a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ.
'Ke ɔɔ 'le 'ŋmilɛka‑tɔplɩ 'mʋ naa, 'ɔ nye nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'a ‑naagbopʋ, ʋʋ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.]