‑Yusu a ‑tɩ, ‑tɛ
MAKƖ
‑mɛ ‑ye, ɔ nu la 'a 'crɩɩlɛ
‑Tɛ Saan* Batisɩ, ɔɔ la Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊tu, kɔ, ‑tɛ ɔɔ la nahuin 'nie* 'lu lɛ po
1
Nyɩsʋa a ꞊hapʋwin, nɩ‑ 'crɛɛ nɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'kwli 'mʋ.
Nyɩsʋa a win a ‑gbɛ, 'a 'Yu a ‑tɩ, ɩɩ ‑wɔn lɛ na.
'A 'Yu a ‑gbɛ a 'dʋ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ*.
2 Ti ꞊de a ti 'yri la, (‑tɛ ʋ 'de la ‑Yusu a kʋɛ,) ɛ kɔ la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ* ꞊de.
'A 'dʋ mɔ la Esai*.
‑Yusu bi 'le ye, kɔ nahuon ‑ye 'hɛɛn, ‑ɔ mɔ Saan Batisɩ, nʋ‑ kɔ ‑tɩ Esai a ‑gbɛ, ɔ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ.
‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo:
«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
'Na 'Yu o, 'n di ‑ha nahuon,
'ke 'o 'na ‑kʋan a ‑ta 'mʋ,
ɔ 'mʋ mu, 'hru ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ wlɔn ‑n di 'o na,
ɔ 'mu ye kla, 'plɩɩ ꞊mʋ 'le nyre.
Ɛ 'we ꞊nɔ ye, nahuon a ‑gbɛ,
ɔ di ye kla ‑tʋnahuin a ꞊wlɩ,
'plɩɩ ꞊mʋ 'le nyre ‑o.»
3 'Ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, ʋ 'crɩɩ la lele ‑tɩ ‑ye.
‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
Nahuon a ‑gbɛ, ‑tɛ 'dʋ di 'le ye bii,
'kee nɩ, ɔ di 'le 'ti.
'Bɔɔ 'prɛ, ɔ 'mʋ 'le win 'yaa.
Kɛ ɔ di po:
Kʋkɔnyɔ a 'hru ꞊nʋ,
‑ʋ kɔ wlɔn ɔ di 'o na,
ba 'siu 'o ye,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di.
Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'a nɩ 'klɔ bɔ 'sii 'o ye,
‑ɛ die nu, a 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ 'mʋ 'le di ‑o.»
4 ‑Tɛ Esai a ‑gbɛ, ɔ nu la 'a ꞊tutue, kɛ nahuon a ‑gbɛ, ɔ nu naalɛ.
Ɔ nɔ‑ mɔ Saan Batisɩ.
‑Ye Saan a ‑gbɛ, ‑tɛ 'dʋ bii 'le ye, 'ke ɔ 'ti 'le, nahuin 'ʋʋ 'le ꞊nɔ ‑wɔn di.
'Bɔɔ 'prɛ, 'ɔɔ 'le win 'yaa, kɔ, 'ɔɔ win lɛ ‑gba, ɔ nɔ:
«Ba yree, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, aa nu ‑tɔplɩ, ‑ɩ nyre 'yi lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.
Ba hie 'o 'yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo, ba ‑nye 'a nɩ 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, Nyɩsʋa 'mʋ 'a nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'wʋwla, 'mʋ 'a mʋ 'nie 'lu lɛ po.»
5 Nahuin 'plɔplɔ, ‑ʋ 'ti 'le Sudeblʋgba 'kwli 'mʋ, kɔ 'dɩɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ Jrusrɛ 'mʋ, kɛ ʋʋ nu, 'ʋ nyo ye mu, ʋ 'mʋ 'a win 'wɔn, 'ʋʋ 'waa nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ yrɛ wɔɔn, 'ke 'o nahuin ye, 'plɩɩ Saan, 'ɔ nyu 'nie 'lu lɛ po, 'ke 'le 'nɩgblaba ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɛ kɔ 'dʋ mɔ Sudɛn.
6 Saan a ‑gbɛ, 'a wlawlʋ, ɔɔ pue, ʋ 'de dɛkɔnyɔ a wlawlʋ ye 'we.
Ʋ nu ꞊gbuke‑so* a ‑pupui, 'ʋ hrʋ, 'ɔ nyu dahʋakɔ a 'bɛtɩyɛ ke klɩɩ.
'A didi‑tɔplɩ, ɔɔ di, nɩ‑ mɔ 'kolio kɔ dʋnyra.
(Ɛ 'we ꞊nɔ ye, Saan, ɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔɔ nɩ.
‑Tɛ 'a 'bienʋ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ‑ye ꞊nʋ, ʋ nɩ la 'mʋ, ti ‑hi la a ti 'yri, kɛ'ɛ nɩ, Saan, ɔ nɩ ‑wɛ 'mʋ.)
7 Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po:
«Ti gbi a ti 'yri, nahuon ꞊de di 'le di.
Nɔ‑ di 'o 'mʋ ke 'mʋ kʋɛ.
Nahuon a ‑gbɛ, ‑ɔ di 'le di, ɔ di ke nɩ 'klɩ, ɔ 'mʋ 'o 'mʋ 'mʋ ‑hi, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'dʋ 'kwli 'mʋ.
'Na ‑gbɛ, 'n 'de nyɔ ꞊de, 'ke ꞊bo dio 'mʋ ‑hɛ, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑kʋandɛ ꞊de a ‑ta 'mʋ.
8 'Mɛ ‑ye le, 'nie, nɛ‑ 'nɩɩ 'a mʋ 'lu lɛ po, kɛɛ, ɔ ‑mɛ ‑ye, Nyɩsʋa a ‑Hihiu*, nʋ‑ ɔ di 'a mʋ ‑nyi.»
Saan*, nɔ‑ po la ‑Yusu 'nie* 'lu
9 ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑Yusu ‑hɔn 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Nasalɛtɩ, 'ke 'le Galileblʋgba 'kwli 'mʋ, 'ɔ mu 'le Saan ye, Saan 'ɔ puo 'nie 'lu, 'ke 'le 'nɩgblabaa ‑do ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɛ kɔ 'dʋ mɔ Sudɛn.
10 ‑Tɛ ɔɔ la 'le 'nie ‑wɔn 'hrɩ, ‑ye ɔ 'ye yakɔ, 'ɔ ‑ki wlɔn, Nyɩsʋa a ‑Hihiu* 'ʋ ꞊tɩɩ 'o ꞊nɔ 'lu, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑plija, ɔ 'nɩnɩ ꞊tɩɩ 'klɛɛ 'o ꞊nɔ 'lu,
11 'plɩɩ 'ʋ 'wɔn Nyɩsʋa a wintɛ, 'ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, 'ɛɛ lɛ po:
«‑Mɔ mɔ 'na 'Yuu ‑do, 'n nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ.
‑Nɩɩ 'mʋ nue 'manʋ.»
12 'Tata a ti 'yri, ‑tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi 'klɛɛ, ‑ye 'ke Nyɩsʋa a ‑Hihiu gbɔ 'le ‑tɛgbi ‑ye, 'dʋ bii 'le ye.
13 ‑Tɛgbi a ‑gbɛ, ɔ ‑hi 'le ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn, 'ke 'le dɛhʋɛi ‑hɛyri.
Ti ꞊nʋ 'yri, 'ke 'kuo ‑hʋɩn* a nyɩgblaka, ‑ɔ mɔ Satan*, ɔ muo 'mʋ lɛ ꞊tɔ wɔn, ‑ɛ die nu, ‑Yusu 'mʋ ‑tɩ 'wla, 'ke 'o 'a Bu Nyɩsʋa ye, kɛɛ, ɔ 'de ‑tɩ 'wla.
‑Ye Nyɩsʋa tɛ gbo 'a lɛleenyʋ.
Nʋ‑ nyo 'mʋ ‑hɛ.
‑Tɛ ‑Yusu da la 'pʋpanyʋʋ ‑hɛn, 'ke bʋ ‑hɛ la 'a ‑naagbopʋ*
14 Ʋ nɩ 'o ‑nɩnɩ, ‑ye Saan* Batisɩ ‑nɩ wɛn, ʋ puo 'mʋ ꞊jɩ.
‑Tɛ ʋ puo ꞊jɩ 'mʋ, ‑ye 'ke ‑Yusu mu 'le Galileblʋgba 'kwli 'mʋ, 'ɔɔ Nyɩsʋa a ꞊hapʋwin ‑wɔn lɛ na.
15 Kɛ ɔɔ po:
«Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'o nahuin 'bii win ke kɔɔ, ɩ 'mʋɛɛ yrɛ.
'A ‑tɩ, ba yree, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, aa nu ‑tɔplɩ, ‑ɩ nyre 'yi lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.
Ba hie 'o 'yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo, ba ‑nyi 'a nɩ 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, kɔ, ba kuo Nyɩsʋa a ꞊hapʋwin ꞊wlʋ ye.»
16 ‑Nyrɔwɔɔ ꞊de 'mʋ, ‑Yusu mu 'le Galileblʋgba a 'yru nʋa 'mʋ.
Bɔɔ 'klɛɛ 'yru nʋa 'mʋ lɛ 'yraa, ‑ye ɔ yɛ 'o gbo nahuiin 'hɔn ꞊de.
'Waa 'dʋɩ mɔ Simɔ (Piɛlɩ) kɔ 'a ‑dɩayu Adre.
Ʋ mɔ 'pʋpanyʋ'ʋ nɩ.
'Ke ʋ nɩ 'le 'waa 'blagbe wlɔn, 'ʋʋ 'waa ‑tatɩ po.
17 ‑Ye kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ:
«Ba di 'le, ba kʋɛ 'mʋ ‑wɔn, a 'mʋ 'na ‑naagbopʋ ‑hɛ.
'N die 'nɩ nu, a 'mʋ ‑tʋnahuin lɛ 'kukue.
Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ aa nu, 'aa ‑tata po, 'aa ‑hrin lɛ 'kukue, kɛ ba nu, ba 'kukue ‑tʋnahuin lɛ, ʋ 'mʋ ‑wɛ 'na ‑naagbopʋ ‑hɛ.»
18 Bɔ ꞊tu 'klɛɛ ꞊nʋ ‑tɩ a ‑gbɛ ye, 'tata a ti 'yri, ‑ye ʋ hie 'o 'waa ‑tatɩ gbo, 'ʋ ‑tʋa 'a ‑wɔnnaalɛ gbo.
19 Bʋ 'yɩya 'o ye 'mʋ gbo dɛ gbi, ‑ye ɔ yɛ 'o gbo 'pʋpanyʋ ‑ye.
'Pʋpanyʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ mɔ Sakɩ kɔ 'a ‑dɩayu Saan, kɔ 'waa bu Sebede, kɔ 'waa bu a ‑kʋannunyʋ, 'ʋ nɩ 'le 'waa 'blagbe wlɔn, 'ʋʋ 'waa ‑tatɩ ‑hlɛntie.
20 ‑Tɛ ɔ yɛ 'o ‑dɩayuoo 'hɔn a ‑gbɛ gbo, ‑ye ɔ dʋ nɩ, 'ke bʋ 'ya 'a ‑naagbopʋ 'mʋ.
Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ʋ hie 'o 'waa bu gbo, kɔ 'a ‑kʋannunyʋ 'hɛɛn, 'ʋ nyo ‑wɔn kʋɛ.
‑Tɛ ‑Yusu bla la 'ku ‑hʋan* lɛ
21 'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye 'ke ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ* 'hɛɛn, ʋ mu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Kapɛnaɔ.
‑Tɛ ‑Juukʋɛ* a ‑wuwle‑nyrɔwɔ* nyre 'o, ‑ye 'ke ʋ pa 'le Nyɩsʋa a kayu* gbo,
22 ‑Yusu 'ɔ bi 'o, 'ɔɔ Nyɩsʋa a ‑tɩ tɔɔ.
Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ɩ ka ꞊nʋ lɛ 'ŋmi, ‑Yusu bɔ di lɛ tɔɔlɛ nu.
Ɔ 'nɩ tɔɔ ꞊le, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑Juukʋɛ a teteitɔɔnyʋʋ* nu, kɛɛ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ, 'ke ɔɔ 'le tɔɔ.
23 Ɛ kɔ nyɩbɛyu ꞊de.
Nɔ‑ 'ku ‑hʋan nɩ 'o ke 'mʋ.
'Ke ɔ nɩ ‑wɛ 'le Nyɩsʋa a kayu gbo.
Tii ‑do a ti 'yri, 'ɔ ‑tʋa win a 'le'yaalɛ gbo,
24 ɔ nɔ:
«Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu, ‑ha ‑a mʋ mɛ lɛ, ꞊nɩ bi 'le 'le ‑a nɩ ‑tɩ ‑hɛyri.
‑N 'de ꞊le, ꞊mʋ ‑a mʋ gbo ‑wɔ.
'N yie nɩ, nahuon a gblo tio‑ ‑n 'ya.
‑Mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, ‑mɔ ɔ lee nɔ.»
25 Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ‑Yusu, ɔ 'prɛɛ 'le 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ ‑wɔn nɩ, ɔ nɔ:
«Ma wien, 'plɩɩ ‑hɔn 'o nahuon ꞊nʋ ke 'mʋ!»
26 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ, 'ʋ bʋbla nahuon a ‑gbɛ, 'ʋ ‑hɛ ‑cici wlɔn, 'plɩɩ 'ʋ ‑hɔn 'o ꞊nɔ ke 'mʋ, 'ʋ mu.
27 ‑Ye nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ɩ ka ꞊nʋ lɛ 'ŋmi, 'ʋʋ 'mʋ lɛ 'pʋprɛ, dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, a ‑tɩ, ʋ nɔ:
«Dɛ a ‑gbɛ, ɛ mɔ dɛ'ɛ nɩ.
Tɔɔlɛ yrayrʋ ‑yee nɩ, ɔ ya 'le, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ.
Ɔɔ wɛn 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ a tʋɛ, 'ɔ kɔɔ 'kuo ‑hʋɩn win ke, 'plɩɩ 'kuo ‑hʋɩn a ‑gbɛ, 'ɔ nyo 'o ꞊tuu.»
28 ‑Ye ‑Yusu a 'dʋ 'sɛɛ gbo, 'ke 'le Galileblʋgba 'bii ꞊nʋ 'kwli 'mʋ.
‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la 'dai kɩklanyʋ a 'kʋɛi
29 ‑Tɛ ʋ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa a kayu* gbo 'mʋ, ‑ye 'ke ʋ mu 'le Simɔ kɔ Adre 'hɛɛn a ‑tɛ.
Saan* kɔ Sakɩ 'hɛɛn, nʋ‑ kʋɛ ꞊nʋ ‑wɔn.
30 Simɔ a 'dɔɔ, nɔ‑ kɔ 'hʋɩn hren, 'ɔ pɛ gbo.
‑Tɛ ʋ nyre 'le kayu gbo, ‑ye ʋ le ‑Yusu nɩ, ‑ɛ mɔ, Simɔ a 'dɔɔ a 'hʋɩn hren nɩ,
31 ‑Yusu 'ɔ 'yɩya 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ɔ klɩ 'a dabʋ gbo, 'ɔ 'bɔ ye 'mʋ.
‑Ye Simɔ a 'dɔɔ a ‑gbɛ, 'a 'hʋɩn 'kee nɩ, 'ɔ bi 'o, 'ɔ pi 'waa dididɛ.
32 ‑Wisepepei 'mʋ, ‑tɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ* ‑wɛ 'le, ‑ye nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ kɩklanyʋ, kɔ ꞊ʋ ‑ye, ‑ʋ kɔ nahuin, 'kuo ‑hʋɩn* nɩ 'o ke 'mʋ, ‑ye 'ke ʋ gbʋ 'le ‑Yusu ‑wɔn,
33 'dɩɔ a nahuin 'plɔplɔ, 'ʋ ꞊gbee 'o kayu a ‑gbɛ a ꞊gbuhan.ye,
34 ‑Yusu 'ɔ ‑wɔ 'kʋɛi a gblegblei, ‑ɩɩ nahuin nu, 'ɔ bla ‑wɛ 'kuo ‑hʋɩn 'plɔplɔ lɛ.
Ɔ le 'kuo ‑hʋɩn a ‑gbɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, ɔ nɩ po 'le wun, ‑ɛ nue, ɔ yi ‑Yusu nɩ.
‑Tɛ ‑Yusuu la Galileblʋgba 'mʋ lɛ na
35 ‑Nyrɛgblɩ, gbɩgbɩyrɩ nɩ ‑tʋtʋ klɛ, ‑Yusu 'ɔ 'ba ye 'mʋ, 'ɔ mu 'le ‑tɛgbi, 'dʋ bii 'o ye, 'ɔɔ 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'prɛɛ.
36 ‑Ye Simɔ kɔ 'a 'bienʋ 'hɛɛn, ʋ muo lɛ ꞊mɔ wɔn.
37 ‑Tɛ ʋ yɔ 'klɛɛ ke, ‑ye ʋ nɔ:
«‑Mɔ nahuiin 'bii lɛ ꞊mɔ.»
38 ‑Ye ɔ nɔ:
«‑Ba mu 'le ‑tɛgbi ‑ye, ‑ba mu 'le 'dɩɛ ‑ye ꞊nʋ klɛ, ‑ɩ ꞊glaa 'le ‑a mʋ, 'mʋ ‑wɛ 'le Nyɩsʋa a ‑tɩ 'le ꞊tuu.
Ɩ nɩ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'ɔ lee nɔ 'mʋ ‑tʋtʋ ke,»
39 ‑Yusu 'ɔ bi Galileblʋgba 'bii ꞊nʋ ke, 'ɔɔ Nyɩsʋa a kayuo gblɛ na, 'ɔɔ Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊tu, kɔ, 'ɔɔ ‑wɛ 'kuo ‑hʋɩn* lɛ bla.
‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la ‑tɔplɩ‑jɔhʋɩnnunyɔ a 'kʋɛ
40 ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑tɔplɩ‑jɔhʋɩnnunyɔ ꞊de, nɔ‑ mu 'o ‑Yusu ye, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, ɔ nɔ:
«'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, nue, 'na 'kʋɛ bɛ ‑wɛ!»
41 ‑Ye 'a wɔlɩɩ ‑Yusu nu, 'ɔ 'tʋɔ lɛ, ɔ nɔ:
«'N nye 'nɩ ‑hʋa, ‑na 'kʋɛ bɛ ‑wɛ.»
42 Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye 'a 'kʋɛ ‑wɛ nɩ,
43 ‑Yusu 'ɔ tio ‑tɛɛ, ɔ nɔ:
«‑N ‑wɛ 'le ‑bo mu 'klɛɛ nɩ.
44 Kɛɛ, ꞊nɩ ꞊tui 'le nahuon ꞊de ye gbe!
Kɛɛ, mu ‑bo titie ‑n dɩɔnʋ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyɔ* ye, ɔ 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, ‑na 'kʋɛ ‑wɛ nɩ.
'A ‑tɩ, gba ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ʋʋ nu, 'ʋʋ ‑cɔhlʋn pi, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, ‑tɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ* Moise*, ɔ nu la 'a ꞊tutue ye‑hɛ‑nyrɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, nahuin 'bii, ʋ 'mui yi, ‑ɛ mɔ, ‑na 'kʋɛ ‑wɛ nɩ!»
‑Ye ɔ ‑hɔn 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ nɩ, 'ɔ mu.
45 Kɛɛ, ‑tɛ ɔ mu, ‑ye ɔ nyi lɛ na ‑wɔn, 'ke 'o nahuin ye, ‑tɛ 'a 'kʋɛ bɛ nu ‑wʋwɛ, 'ɔ 'sɛɛ ‑tɩ a ‑gbɛ 'blʋgba ke gbo.
‑Tɔplɩ a ‑gbɛ a ‑tɩ, ɛ nue, ‑Yusu 'die 'le ‑wɛ, bɔ 'ya 'klɛɛ lele 'dɩɔ ꞊de 'mʋ.
Ɔɔ ye 'nɩ bii, nahuin 'ʋʋ ‑tɔplɩ 'mʋ lɛ ‑hɔn, 'ʋ nyo 'le ye mu.