Scripture Resources in Thousands of Languages
Nung


Alternative Language Names: Nong, Giang, Khen Lài, Nùng An, Nùng Cháo, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Phan Slình, Nùng Qúy Rin, Xuòng, Guiren, Nùng Fan Slihng, Bu-Nong, Highland Nung, Lungchow, Tai Nung, Tay, Tày Nùng
Country: LaosVietnam
Language Code: nut

 
View
View The JESUS Film
Check SIL.orgCheck SIL.org for resources in this language

233 visits
Feedback