Scripture Resources in Thousands of Languages
Chinese, Cantonese


Alternative Language Names: Chinese, Yue, Cantonese, Vancouver Cantonese, Guangfu, Bobai, Cangwu, Gaolei, Guangzhou, Guinan, Ping, Qinlian, Siyi, Tengxian, Yangjiang, Zhongshan, Gaoyang, Hoisan, Schleiyip, Seiyap, Taishan, Toisan, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Toishanese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng, Trièu Chau
Language Code: yue

 
Read and ListenRead and Listen on Bible.is - Cantonese Union Version (Traditional)
Read and ListenRead and Listen on Bible.is - Revised Union Version
Read and ListenRead and Listen on Bible.is - Cantonese Union Version (Simplified)
Read and ListenRead and Listen on Bible.is - Studium Biblicum Version (Catholic)
View
View The JESUS Film
View
View Magdalena
ReadRead : Bible.com (YouVersion) - Romanised Cantonese Colloquial Bible 1915
ReadAudio recordings : Global Recordings Network
View View Inspirational Films: The Story of Jesus for Children
BuyBuy from ZakBijbelBond: Bible
BuyBuy from to Multi-Language Media
BuyBuy from to Multi-Language Media (Simplified)
Check SIL.orgCheck SIL.org for language and culture resources in this language.

537 visits
Feedback