Scripture Resources in Thousands of Languages

NungAlternative Language Names: Nong, Giang, Khen Lài, Nùng An, Nùng Cháo, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Phan Slình, Nùng Qúy Rin, Xuòng, Guiren, Nùng Fan Slihng, Bu-Nong, Highland Nung, Lungchow, Tai Nung, Tay, Tày Nùng

Country: LaosVietnam
Language Code: nut    (Index: 1873)

 
View
View The JESUS Film — Nung
Read
Bible.com (YouVersion) : - Slử Thển Mảh 2019
Read
Bible.com (YouVersion) :

830 visits
Feedback