Scripture Resources in Thousands of Languages

Taiwanese (Min Nan)Alternative Language Names: Hainan, Hokkien, Teochew, Chaochow, Fujian, Tiuchiu, Chinese, Min Nan, Banlamgi, Min Nan, Minnan, Chao-Shan, Leizhou, Longdu, Mai, Quanzhou, Shantou, Xiamen, Zhangzhou, Zhenan Min, Amoy, Changchew, Chaozhou, Chinchew, Choushan, Hainanese, Lei Hua, Li Hua, Qiongwen Hua, Swatow, Wenchang, Southern Min, Chiu Chao, Tiu Chiu, Teochiu, Fujianese, Fukienese, Teochow, Taechew, Min Nam, Fukien, Techu, Chaenzo, Sanso, Bân-lâm-gú, Taiwanese, Hokkien Amoy

Language Code: nan

 
Read and Listen
Read and Listen on Bible.is
View
View The JESUS Film - Chinese, Hainanese
View
View The JESUS Film - Taiwanese-nan
View
View The JESUS Film - Hokkien Amoy
View
View Magdalena
Read
Audio recordings : Global Recordings Network
Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.

790 visits
Feedback