Mbe xaa Jesús lo Pilat
23
1 Zee ngu re xaa junt zee mbe Jesús lo Pilat.
Lucas 23.1-31
2 Zee mzelo xaa mgaazh xaa zyen doo kwaan nawent tich Jesús kwenta kwaane:
—Nguga xaabyi ne lo re nu,
lee xaa nzheno re sawlazh nu naz nawent,
nu nguné xaa lo re sawlazh nu:
“Nanzhaalt kix be cheen leyo lo César xaa nabeyy yezh Roma”,
nu noka né xaa:
“Lee na nak Crist,
Xaa Mxaal Dios Nabeyy”.
3 Zee lee Pilat mnabdizh lo Jesús nu nzhé xaa:
—¿Che lu nak Rey cheen re xaa Israel?
Jesús nzhé:
—Sbaa naka,
kwentaxa nguné luya.
4 Zee lee Pilat nzhé lo re ngwleyy non nu lo re xaa nzhi baa:
—Nzak na nik tub jwalt namlet xaa ne.
5 Zee mbare re xaa nzhé:
—Wii,
axta yizhyo Galilea mzelo xaa mzaa xaa kwent zee lee re myet zelo yasya lo re xaa Roma.
Nu noka mzhin xaa re yezh cheen Judea nee nu sbaaka kale xaa.
Mxaal xaa Jesús lo Herod
6 Gorna mbin Pilat kwaane,
zee mnabdizh xaa:
—¿Che xaa yizhyo Galilea nak xaa ne?
7 Gorna ngune Pilat lee Jesús nak xaa yizhyo pa nabeyy Herod,
zee mxaal xaa Jesús lo Herod.
Mbizh ba Herod nzo Jerusalén.
8 Nyakdoola Herod ngune lo Jesús,
nel nzha doo mbizh nzhekla xaa ne xaa lo Jesús,
nel zyen doo welt mbin Herod kwent cheen Jesús,
nu nzhekla xaa ne xaa le Jesús tub kwaan gro doo.
9 Zee mnabdizh Herod zyen doo kwaan lo Jesús,
per lee Jesús nik tub kwaan namkebt lo Herod.
10 Per lee re ngwleyy non,
nu re maestr xaa nlu xtizh Dios nzhi baa nu zyen doo re kwaan mgaazh re xaa tich Jesús.
11 Zee lee Herod nu re soldad cheen Herod mzaaya yenn Jesús nu mxizhno re xaa Jesús.
Nu mlo re xaa tub ler chul doo yenn Jesús zee mbe re xaa Jesús lo Pilat stub welt.
12 Nu mer mbizh ba lee Pilat rop Herod mbare myenn stub welt,
nel yilo mdil doo rop xaa.
Pilat mzaa Jesús yet
13 Pilat mrezh re ngwleyy non nu re xaa nabeyy yezh,
zee ya re xaa lo Pilat.
14 Zee nzhé Pilat lo re xaa:
—Mbidlaa re gu xaabyi ne lo na,
mgaazh gu kwaan tich xaa,
lee xaa nle zee yasya re myet ne re xaa Roma.
Delant lo re gu mnabdizh na re kwaane lo xaa,
nzak na nik tub jwalt kwaan mgaazh gu tich xaa namlet xaa.
15 Noka Herod nzak nik tub kwaan namlet xaa,
zee mxaal xaa xaa lo na stuba.
Nik tub kwaan namlet xaa zee nanzhaalt yet xaa.
16 Nal za naya yenn xaa zee sela na xaa.
17 Nu rese liin leezha nla yalni ne,
Pilat nsela tub xaa nzho lozhyib.
18 Per rese myet dublegan mbazhe,
nu nzhé:
—Nanzheklat nu sela lu xaabyi ba,
Barrabás nzhekla nu sela lu.
19 Barrabás nak tub xaa mbit myet nu leeka lee xaa nak xaa mchaldil xaa nabeyy yezh,
kwaanzee mlo xaa Barrabás lozhyib.
20 Pilat nzhekla sela Jesús,
zee mbare xaa ngunii xaa lo re myet stub welt.
21 Per lee re myet mbare nzhé:
—¡Kee xaa lo krus!
¡Kee xaa lo krus!
22 Myon welt mbare Pilat nzhé lo re xaa:
—¿Chozhiin?
¿Cho kwaan nawent mle xaa ne?
Nanguzhalt na nik tub kwaan nawent kwaan mle xaa zee gut na xaa,
nebse teed na xaa bid zee sela na xaa zee nya xaa.
23 Per lee re xaa seetaka nye doo mbazhe,
nu mbezh re xaa nzhaal kee xaa lo krus.
Tant nkee doo re xaa bi,
zee mle xaa gan le Pilat kwaan nzhekla re xaa.
24 Zee lee Pilat mnabeyy zee gaka mod nzhekla re xaa.
25 Zee msela Pilat Barrabás xaa mbit myet nu xaa mchaldil xaa nabeyy yezh.
Nu mzaa xaa Jesús zee gaka mod nzhekla re myet.
Mkee xaa Jesús lo krus
26 Zee mbe re xaa Jesús,
nu lee tub xaabyi le Simón xaa yezh Cirene nyaad ngwa wen,
zee mnabeyy soldad xaa zee wee xaa krus cheen Jesús naz tras tich Jesús.
27 Zyen doo myet mreke tich Jesús.
Nu zyen doo ngwnaa,
me nzhonn,
nzhake tich xaa,
nel nales doo nzhak lextoo me ne me xaa.
28 Zee lee Jesús mzere yenn naz tras mwii lo re me,
nu nzhé xaa:
—Xchap na,
me Jerusalén,
nanzhonnt gu kwent cheen na,
lee gu nzhonn kwent cheen re gu nu kwent cheen re xinn gu.
29 ¡Bkenzha gu!
Zhin tub mbizh gorna yé gu:
“Nyakdoola re me nit,
nu noka nyakdoola re me nik tub welt zer zaa nizh go mad”.
30 Zee zelo re me yé me lo re yi:
“Bla tich re nu”.
Nu noka yé re me lo re yi:
“Sebyo nu”.
31 Chelee snee le xaa lo tub yag naye,
nakapra le xaa lo tub yag mbizhla.
32 Nu noka mbe xaa chop xaa nakap zee gut xaa xaa tubka kwaan Jesús.
33 Gorna mzhin re xaa pa nii xaa “Zhit Yek Xaa”,
zee lee re soldad mkee Jesús lo krus,
nu noka mkee xaa rop xaa nakap lo krus;
tub xaa mkee xaa lad li lo Jesús nu stub xaa mkee xaa lad rebes lo Jesús.
34 Zee lee Jesús nzhé:
—Xuz na,
chee jwalt kwaan kale re xaa ne,
nel nanet xaa cho kwaan kale xaa.
Nu mloo re xaa swert nen cho xaa le gan xab xaa,
zee nen cho kwaan yizo kad tub xaa.
35 Nu dub welt lo xaa nzhi re myet ngwii.
Nu lo re xaa baa nzhi re xaa non,
nu nxizhno re xaa Jesús nu mbezh re xaa:
—Nanlaat lu yet stub xaa,
per chozhiin nyent mod sela lu leeka lu lo krus.
Né lu lee lu nak Crist,
Xaa Mxaal Dios Nabeyy lo re nu.
36 Nu noka re soldad mxizhno Jesús.
Nu nzhazaa xaa xis ub kwaan nala go Jesús.
37 Zee nzhé re soldad lo xaa:
—Chol lu nak Rey cheen re xaa Israel,
bla lo krus.
38 Lee letr kwaana mkee xaa yek xkrus xaa nzhé:
“REY CHEEN RE XAA ISRAEL”.
39 Zee lee tub xaa nakap nkee xkwes Jesús lo krus,
ngunii re wdizh nawent lo Jesús,
nu nzhé xaa:
—Chol nak lu Xaa Mxaal Dios Nabeyy,
bla lu leeka lu lo krus,
nu bla nu lo krus.
40 Per lee stub xaa mkee lo krus,
xaa mle kwaan nakap,
mgalno xaa wechxinn xaa,
xaa nzhé kwaan nawent lo Jesús,
nu nzhé xaa lo wechxinn xaa:
—¿Chozhiin nanzhebt lu ne lu Dios?
Yon be lal kaded bid.
41 Nu nzhaal ded rop be bid nel mle be re kwaan nawent,
per lee xaa ne nik tub kwaan nawent namlet.
42 Zee nzhé xaa lo Jesús:
—Xaa Nabeyy,
bselazh na gorna zhin lu pa nabeyy lu.
43 Jesús nzhé lo xaa:
—Wlipa na nii na lo lu,
leeka nalzhe zo lu kwaan na lo Lach Chul cheen na.
Ngut Jesús
44 Kan rolta mbizh dubse yizhyo mla yalnakaw axta las tres mzhel yizhyo.
45 Nu lee mbizh namzaatra xni.
Nu lee ler kwaan nyaaw roo Pa Nambey Doo leen yidoo ngok chop lee.
46 Zee lee Jesús mrazhe nzhé:
—Xuz na,
lo lu za na yalnaban cheen na.
Gorna ngulo ngunii xaa kwaane ta ngut xaa.
47 Nu gorna lee xaa nabeyy lo tub gayoo soldad ngune xomod ngut Jesús,
mbill xaa lo Dios,
nu nzhé xaa:
—Wlipa lee xaa ne nak tub xaa nali doo.
48 Nu rese myet xaa nzhingwii nen xomod ngut Jesús,
nales doo nzhak lextoo re xaa nu mgazya xaa lazh xaa nu nya xaa.
49 Zee re xmig Jesús nu re ngwnaa Galilea,
me mreke tich Jesús,
nzhingwii zit,
ne xomod mle xaa Jesús.
Mkaach xaa Jesús
50-51 Noka nzo tub xaabyi le Che.
Lee xaa nak tub xaa yezh Arimatea,
tub yezh cheen re xaa Israel.
Nak xaa tub xaa nali doo lo Dios,
nu nkambaz xaa mbizh kwaan nabeyy Dios.
Nak xaa tub xaa lo re xaa nabeyy lo xaa Israel,
per nangulat xaa kwaan mle re xaa ba.
52 Che ngwa lo Pilat nu ngunaab xaa kwerp cheen Jesús.
53 Zee mla xaa xkwerp Jesús lo krus,
nu mchaal xaa xkwerp Jesús tub lee ler wen doo nu mlo xaa xaa leen tub baa kwaan mdeen xaa cho ke.
Nu nik tub xaa zer yo leen baa ba.
54 Nu zhe zee nak mbizh kwaan ndexkwaa xaa re kwaan gaw xaa zhe sab,
zhe kwaan nzholl re xaa Israel lo Dios,
nu merla zelo zhe sab.
55 Lee re ngwnaa me Galilea,
me mreke tich Jesús,
ngwa roo baa.
Nu ngune me xomod mzhiib xaa xkwerp Jesús leen baa.
56 Zee mbare re me Jerusalén,
nu mzi me perfum kwaan chul doo nzebech.
Nu mle re me deskans zhe sab,
modxa nabeyy ley le me.
Lucas 23.32-56