Re xaa mseed cheen mbal yiba ngwasewii lo Jesús
2
1 Gorna ngol Jesús yezh Belén pa nabeyy Judea,
re mbizh leezha mnabeyy rey Herod,
zee lee re xaa mseed cheen mbal yiba mzhin Jerusalén.
Xaa ba nze naz pa nlen mbizh.
Visita de los magos (Mateo 2.1-23)
2 Nu mnabdizh xaa:
—¿Pa nzho Rey cheen re xaa Israel,
mad ngol nal?
Nel ngune nu lo mbal cheen mad leezha mzo nu xkyizhyo nu,
naz pa nlen mbizh,
zee nze nu gool nu lo mad.
3 Nu gorna mbin rey Herod kwaane nawent ngok lextoo xaa,
nu noka re xaa Jerusalén mle doo xaa xgab.
4 Mrezh Herod re ngwleyy non nu re maestr xaa nlu xtizh Dios,
zee mnabdizh xaa nen paro gal Xaa Xaal Dios Nabeyy.
5 Re xaa nzhé:
—Gal xaa Belén pa nabeyy Judea;
nel sbaa mkee xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
6 Belén pa nabeyy Judea nak tub yezh non doo;
nixa naka tub yezh chut,
loya roo tub xaa nabeyy lo re yezh Israel,
tub xaa kanap re xaa na,
mod tub xaa wen nkanap mbakxiil.
[Mi.
5:2]
7 Zee xlaan mrezh Herod re xaa mseed cheen mbal yiba,
nu mnabdizh xaa lo xaa nen cho gor mlu mbal lo xaa.
8 Zee mxaal xaa re xaa Belén,
nu nzhé xaa lo re xaa:
—Gwa gu,
gwakwaan gu madoo,
nu gorna yizhal mad lo gu,
zee yaad gu nu né guya lo na zee noka na yiyoll lo mad.
9-10 Gorna ngulo mbin re xaa mseed cheen mbal yiba kwaan nzhé rey lo xaa zee nzha re xaa.
Gorna ngune xaa lo mbal nyakdoola xaa.
Nu lee mbal kwaan mlu lo xaa nzha delant lo re xaa axta ngulo mzhin re xaa pa nzho mad,
nu naz baa mlaz mbal.
11 Zee mzeeb xaa leen yoo,
nu ngune xaa lo madoo kwaan Mari,
xnaa mad.
Nu mkichxub xaa nu mbill xaa lo mad,
zee mxal xaa roo re kwaan nzhano xaa,
nu mselazh xaa or,
nu yaal,
nu anseyt kwaan nak cheen yag mirra kwaan chul nzebech lo mad.
12 Gwluzh Dios ngunii lo re xaa mseed cheen mbal yiba lo mkaal zee nabaret xaa naz pa nzho Herod,
nu mbare xaa lazh xaa stub naz.
Lee Che rop Mari mbe Jesús naz yizhyo Egipto
13 Gorna lee re xaa mseed lo mbal yiba nya,
lee tub mandad cheen Xaa Nabeyy,
ngunii lo Che lo tub mkaal stub welt,
nzhé lo xaa:
—Guxche,
nu be rop xnaa mad,
nu broo zyaa naz yizhyo Egipto.
Nu baa yoka lu zee,
axta gorna nii naya,
nel lee rey Herod kwaan mad gut xaa mad.
14 Che nguxche,
leeka gor yaal zee,
nu mbe xaa rop xnaa mad nya xaa naz Egipto,
15 pa ngu xaa axta ngut Herod.
Kwaane mded zee mbarlo kwaan nzhé Xaa Nabeyy lo xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
“Axta yizhyo Egipto mrezh na xgaan na”.
[Os.
11:1]
Herod mxaal soldad gut re madwin
16 Gorna lee Herod ngune lee re xaa mseed cheen mbal yiba mkade,
nu nambaret xaa naz lo Herod,
zee mrixyan doo Herod.
Kwaanzee mxaal xaa soldad yezh Belén nu re rench,
zee gut xaa rese madoo,
madbyi,
mad neta chop liin,
modxa nzhé re xaa nseed cheen mbal yiba.
17 Sbaa mbarlo re kwaan mkee Jeremías,
xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
18 Mbin xaa tub bi yezh Ramá tub bi cheen yalne nu cheen xgab gro doo,
nel Raquel nzho bel kwent cheen re xinn me,
nu nanzheklat me seleyy xaa me,
nel ngulola ngut re xinn me.
[Jer.
31:15]
19 Per gwluzh ngulo ngut Herod,
lee tub mandad cheen Xaa Nabeyy ngwa lo Che naz Egipto,
nu ngunii xaa lo xaa lo mkaal,
nu nzhé xaa:
20 —Guxche,
nu be rop xnaa mad,
nu bare naz yizhyo Israel,
nel ngulola ngut re xaa nzhekla gut mad.
21 Zee lee Che nguxche mbe rop xnaa mad,
nya naz xkyizhyo be.
22 Per gorna mbin Che lee Arquelao nabeyy Judea nu lee xaa nak xinn Herod,
zee mzheb xaa nya xaa baa.
Nu Dios ngunii lo xaa lo mkaal,
zee nya xaa yizhyo Galilea.
23 Gorna mzhin xaa zee,
nya xaa ngu xaa tub yezh kwaan le Nazaret.
Nu kwaane ngok zee mbarlo kwaan nzhé xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
“Lee Jesús role Xaa Nazaret”.