Re wdizh cheen rey Lemuel
31
1 Re wdizh cheen rey Lemuel, re kwaan mlu Xaa Tubka Nak lo xnaa xaa nu mseed meya lo xaa, nak snee:
 
2 Xgaan. Xiin na,
kenzha xtizh na nel mzan na lu.
Xgaan, ngunaab na lu lo Xaa Tubka Nak.
 
3 Naluxt lu yalngezh cheen lu lo re ngwnaa,
nixa xnaz lu lo re ngwnaa, me nluux re rey.
 
4 Lemuel, lee re rey
nanzhalt ngo xis ub,
nixa nanzhalt ngo re xaa non nzoo;
5 nel chelee xaa go xaaya napa kayenlazh xaa ley
nu le nawent xaa lo re xaa nales nzhak.
6 Zaa nzoo lo re xaa nayetra,
nu zaa xis ub lo re xaa nawent nzhak lextoo;
7 laa go xaa zee yenlazh xaa re yalnales cheen xaa,
nu yenlazh xaa re yalprob cheen xaa.
 
8 Nii kwent cheen re xaa nyent mod wdizh/nzhedizh
gorna naab xaa kwent lo re xaa nales nzhak.
9 Bxal roo lu, nu nali naab kwent,
broo xjabor re xaa nales nzhak nu re prob.
Kwaan chul cheen ngwnaa, me wen
10 Ngwnaa me wen, ¿cho yizhal me lo?
Nel nonra me lo re ke kwaan chul nzhak!
11 Lee xmbyi me ngwii lo me
nu nik tub kwaan nzho jwals lo xaa.
12 Kwaan wen mkayaa xaa lo me nu namkaayat xaa kwaan nawent,
rese mbizh mban xaa.
13 Lee me nkwaan yich led mbakxiil nu yil cheen lino,
nu kwaan yalnix ndexkwaa meya.
14 Lee me nak mod bark kwaan nzheno kwaan nto xaa,
kwaan nyaxii re kwaan nzhaw xaa zit doo.
15 Nyixche me garziil doo,
nu nzaa me kwaan nzhaw re xaa li me
nu nzaa me kwaan le re me nke zhin lo me.
16 Ngwii me paro non tub lee yizhyo nu nzi meya;
kwaan re kwaan nle me gan nxeen me yag ub.
17 Nye nsii me lextoo me
nu list nzo me ke me zhiin.
18 Ngwii me che wen re kwaan nto me,
lee xpruj me nanyuyyt yaal.
19 Kwaan yaa me ndexkwaa me yil,
nu kwaan yaa me ntiib me ler.
20 Nle me yud xaa prob,
nu ngwii me lo xaa nales nzhak.
21 Cheleeya nla yeg nanlet me xgab re xaa li me,
nel rese xaa nak ler kwaan naxne.
22 Re ler leeka lee me ndexkwaaya,
nu lee kwaan nzhak me nak ler naxne nagaas nu ler kwaan non doo.
23 Nle me respet xmbyi me roo yilaw;
nu nak xaa tub xaa non lo re xaa nabeyy yezh.
24 Ndexkwaa me ler nu nto meya;
noka nto me yed lo re xaa nzi nu nto.
25 Lee kwaan respet ngwii re xaa lo me nu yalngezh cheen me nak mod ler kwaan nzhak me,
nu nanlet me xgab re kwaan nze gwluzh.
26 Gorna nii me nle meya kwaan yalnzhak;
gorna nza me kwent nle meya kwaan yalnkela.
27 Tubka ngwii me mod nzha li me,
nu tira nachaabt me.
28 Lee re xinn me nyixche nu nii wen lo me;
noka xmbyi me chul nii lo me:
29 "Zyen doo ngwnaa nle kwaan wen,
per lee lu nle gan lo rese me."
30 Lee yalchul nu lee kwaan chul nyun me nak kwaan sbaasa,
per lee ngwnaa me nzheb ne Xaa Tubka Nak nzhaal nii wen re xaa me.
31 Bzaa kwaan mle me gan,
nu leen yilaw nii wen re xaa re nkwaan mle me.