Yalnzhak cheen Salomón
Chozhiin mkee Salomón yalnzhak cheen xaa
1
1 Kwaane nak yalnzhak cheen Salomón, xgann David, rey cheen Israel mkee xaa re kwaane:
2 zee le xchinna la yalnzhak yek xaa nu seli xaa xaa,
zee labeyy xaa re wdizh;
3 zee seed xaa yo xaa tub mod nali,
zee le xaa kwaan nali nu lal le xaa lo re xaa;
4 zee zaa xaa yalnzhak lo xaa nachan,
zee yo yek re xaa mad nu le xaa xgab.
5 Lee xaa nzhak nkenzhaya nu yora yek xaa,
nu lee xaa nzho yek labeyyraya,
6 zee la yalnzhak yek xaa nu re kwaan nabix,
la re wdizh kwaan nii xaa nzhak yek xaa,
nu la re wdizh nagan yek xaa.
 
7 Chelee xaa nzhekla xaa kano xaa yalnzhak nkin nzheb xaa ne xaa Xaa Tubka Nak,
per lee re xaa ned nanzhont mod nseli xaa xaa nixa nankayaat xaa yalnzhak.
Nagont lu xtizh xaa nakap
8 Xgaan, kenzha kwaan seed na lu xaa nak xuz lu,
nu nalaat lu kwaan seed xnaa lu lu,
9 Nel leeya gak kwenta tub koron chul kwaan zob yek lu;
nu kwenta nguzbga chul kwaan yo yenn lu.
10 Xgaan, chelee re xaa nakap nzhekla kiil lu,
nagont lu xtizh xaa.
11 Chelee xaa ne xaa lo lu:
"Te kwaan nu
zee xlaan yaan be gut be xaa,
xaa nakalet nik tub kwaan;
12 naban naban xaa keb be xaa,
modxa nla xaa leen baa,
dub dub xaa gaw be,
modxa nla xaa leen yeer cheen yalgut.
13 Zee kano be rese lo kwaan non;
nu tezhe be leen li be kwaan rese kwaan le wann be.
14 Te, zee tubka zhaal be,
nu kiiz be rese kwaan le be gan."
15 Xgaan na, nayat lu kwaan re xaa ba,
bachi lo xnaz re xaa ba,
16 nel prad nzho xaa le xaa kwaan nawent,
nu prad nle xaa gut xaa xaa.
17 Nanont kee xaa tramp,
delant lo re myin,
18 per lee re xaa ba nle xaa kwaan leeka lo yalnaban cheen xaa,
nu leeka re xaa nyalo nluux xaa.
19 Sbaa nak xnaz re xaa nzoblazh le gan kwaan tub mod nawent,
nu luuxa leeka lee xaa.
Lee yalnzhak nii lo myet
20 Lee yalnzhak nak mod tub ngwnaa me nii nye leen naz,
nu noka lo xbi nii me.
21 Nii me leen naz pa nzha re xaa,
nu nii me roo yezh pa nded re xaa.
 
Mbezh me:
22 "Xaa mad, xaa nachan,
¿axta cho gor laa gu yakla gu ne gu kwaan nachan?
Xaa nto yalxwa, ¿axta cho gor laa gu gak nix gu lo yalxwa?
Xaa ned, ¿axta cho gor kayaa gu yalnzhak?
23 Bin gu kwaan nseed na gu
nu na xaal mbi kwaan ban gu,
zee la xtizh na yek gu.
24 Mrezh na gu, per nambint guya,
nixa namlet gu kas na,
gorna mza na yaa na lo gu,
25 nel nambint gu xtizh na,
nu nambint guya gorna mgalno na gu.
26 Lee nal xizhno na gu, gorna la gu lo yalzi.
Na gak xaa xizhno gu, gorna zhin yalnacheb lo gu,
27 gorna lee yalnacheb zhin lo gu mod kwaan luux gu,
zhin yalnacheb lo gu kwenta mdun,
nu zhin yalzi lo gu mod mbi dox.
28 Zee kwezh gu na, per nakebt na lo gu;
kwaan gu na, per nayizhalt na lo gu.
 
29 Sbaa gak xaa nel namkayaat xaa yalnzhak,
nu namzhebt xaa ne xaa Xaa Tubka Nak;
30 nel nambint xaa xtizh na,
nu nambint xaaya gorna mgalno na xaa,
31 zee lee nal toop xaa xle cheen re kwaan mle xaa,
nu yilo yiche yek xaa lo kwaan nawent cheen xaa.
32 Lee xaa nachan nlux lo kwaan nle xaa,
lee xaa ned nlux lo xgab cheen xaa.
33 Per lee xaa gon xtizh na wen ban xaa,
nixa nazhebt xaa ne xaa re kwaan nakap."