Tayta Dios juzganan junaq chämunanpä ninqan
4
1 (3.19) Llapanta mandaq Tayta Diosmi nin: “Wallkallanam faltaykan juzganä junaq chämunanpä. Tsay junaqmi imayka lunyaypa lunyar nina rupar oqshata ushanqannö llapan chölu tukuqkunata y mana alli ruraqkunatapis chipyaq ushakätsishä. 2 (3.20) Peru qamkuna mantsapakamaqkunapämi sïqa rupay yarqamuqnö salvación shamunqa. Salvacionta chaskirmi becërrukuna tushuqnörä kushishqa saltayanki. 3 (3.21) Juzganä junaq chämuptinmi mana alli runakunata vinciskir uchpatanö jarur ushayanki. Noqa llapanta mandaq Tayta Diosmi tsaynö nï”.
Elíasta mandamunanpä Tayta Dios ninqan
4 (3.22) Tayta Diosmi nin: “Sirvimaqnï Moisésta Horeb jirkachöa entreganqä leynïkunata imaypis ama qonqayaytsu. Tsay leynïkuna y mandamientükunaqa llapan Israel runakunapämi kaykan.
5 (3.23) “Juzganä junaqmi pasaypa mantsariypä kanqa. Tsay junaq manarä chämuptinmi profëta Elíasta qamkunaman mandamushä.b 6 (3.24) Pay willakuptinmi warmipis wamrankunawan y runapis tsurinkunawan amishtayanqa. Wamrankunapis papäninwan y mamanwan amishtayanqa.c Mana amishtayaptinqa shamunqä höram nacionninta ushakätsishä”.