Israel runakunata nacionninman qorimunanpä ninqan
31
1 Tayta Diosmi nin: “Tsay witsanmi llapan Israel casta runakunapa Diosnin kashä. Paykunanam kuyanqä runakuna kayanqa”.
2 Tayta Diosmi nin:
“Wanuypita qeshpiq unay Israel runakuna desiertupa päsaptin kuyaparmi yanaparqä.
3 Awninqä partiman aywaykäyaptin yuripaykurmi nirqä:
‘Qamkunataqa imayyaqpis kuyayäshaykim.
Kuyaparmi imaypis qamkunawan kaykäshä’.
 
4 “Kuyanqä Israel runakuna, yapaymi yanapayäshayki nacionnikichö tranquïlu kawayänaykipä.
Tsaymi panderëtakunata tukar danzaraykar cällikunapa yapay kushishqa tumayanki.
5 Samaria markachö kaq jirkankunachömi üvakunata yapay plantayanki.
Wayuynintapis kushishqam pallayanki.a
6 Tsay witsanmi Efraín jallqakunachö rikachakuqkuna qayakur niyanqa:
Tayta Diosnintsikta adoranantsikpä Siónman aku aywashun’ ”.
 
7 Tayta Diosmi nin:
“Jacobpita miraq runakunata qorimunqäpita kushishqa cantayay.
Nacionniki wakin nacionkunapita mas respitashqa kanqanpita kushishqa alabayay.
Jinchipa niyay: ‘¡Kawaykar quëdaq Israel runakunataqa Tayta Diosmi salvashqa!’
8 Israel runakunatam norti kaq lädu karu nacionpita kutitsimushä.
Kay patsapa kuchunpitam qorimushä.
Paykunawanmi kutiyämunqa qaprakuna, weqrukuna, qeshyaq warmikuna y llullu wamrayuq warmikunapis.
¡Pasaypa atskam kutiyämunqa!
9 Noqam Israel runakunapa papänin kä.
Efraín runakunaqab mayor tsurïmi kaykäyan.
Waqar aywakushqa karpis kuyapaptïmi kushishqa kutiyämunqa.
Mana yakunäyänanpämi tsuya yaku kanqallanpa pushamushä.
Mana ishkiyänanpämi alli nänillapa pushamushä”.
 
10 Maytsay nacionchö täraq runakuna, Tayta Diospa willakuyninta wiyayay.
Karuchö täraqkunatapis ninqanta willar niyay:
“Israel runakunata entëruman qarqunqäpitam qorimushä.
Üshankunata duëñun qoriqnömi llapanta qoriskamur cuidashä.
11 Jacobpita miraqkunatamc contrankunapita salvashä.
Paykunataqa munayyuq nacionpa makinpitam jipimushä.d
12 Kutiykamurmi Sión jirkanman witsarkur kushishqa cantayanqa.
Bendicionnïwanmi mikuypis, vïnupis, aceitipis, üshapis, wäkapis atska kanqa.
Täyanqan parti qarpana jardinnö kaptinmi imapis faltanqanatsu.
13 Kushikurninmi jipashkunapis, jövinkunapis, rukukunapis tushuyanqa.
Mana llakikur kushishqa kawayänanpämi consulashä.
14 Alli allillata mikuyänanpämi sacerdötikunatapis alistapäshä.
Kuyanqä runakunataqa imayka munayanqantam alistapäshä.
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï”.
Llakikunqanpita Raquel kushikunanpä ninqan
15 Tayta Diosmi nin:
“Ramá markachö llakikur waqanqanmi wiyakämun.
Llakikur pasaypa qayaranqanmi wiyakämun.
Tsayqa Raquel waqanqanmi.
Payqa wamrankunapämi pasaypa waqaykan.e
Wamrankuna wanushqa kaptinmi shoqayaptinpis mana päraypa waqaykan”.fg
 
16 Tayta Diosmi nin:
“Raquel, amana waqaynatsu.
Weqikita amana jichaynatsu.
Contrayki nacionpitam wamraykikuna kutiyämunqa.
Kanan llakikurpis kutimuptinqa kushikunkim.
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï.
17 Tsaymi shamuq watakunachö wamraykikuna nacionninman kutiyämuptin kushikunki.
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï.
 
18 “Wiyarqümi Efraín runakunah llakikurnin mañakur niyämaqta:
‘Chucaru töruta wiruqnömi pasaypa castigayämarquyki.
Tsaynö castigayämarpis noqakunapaqa qammi Tayta Diosnï kanki.
Tsaymi yapay qoriyämaptiki cäsuyäshayki.
19 Mana cäsukuq kayanqäpitam penqakuyä.
Jutsata rurayanqäpitam perdonta mañakuyä.
Jövin kar jutsata rurayanqäpita penqakurmi umpuräkuyä’.
 
20 “Efraín runakunaqa kuyanqä wamräkunam kaykäyan.
Paykunata rikarmi pasaypa kushikü.
Rimaskirpis paykunataqa llakipämi.
Paykunapä yarparaptïmi shonqüpis nanayparä llakikun.
Paykunataqa imaypis kuyapäshämi.
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï.
 
21 “Kuyanqä Israel runakuna, may nänipa aywayanqaykitapis shumaq yarpäyay.
Tsay nänillapana markaykikunaman kutikayämuy.
22 ¡Imayyaqrä mana cäsukuq jipashnö puriyanki!
Nacionnikiman kutikayämunaykipämi kay patsachö espantaypä kaqkunata rurashä.
Runata ashinanpä jipash yaykunqan espantaypä kanqannömi tsay ruranqä espantaypä kanqa”.
23 Israel runakunata kuyaq y llapanta mandaq Tayta Diosmi nin: “Nacionninman Judá runakunata qorimuptïmi markankunachöna täyanqa. Yanapanqäpita kushikurmi niyanqa: ‘¡Templu kanqan sagrädu jirkanman Tayta Dios bendicionninta churaykullätsun! ¡Tsaychömi Tayta Dios munanqannölla pïmaypis kawan!’
24 “Judá runakuna nacionninchö yapay täyaptinmi markachö täraqkunapis, chakrachö aruqkunapis y üsha mitsiqkunapis tsaychö täyanqa. 25 Qelanaqkunatam kallpata qarashä. Llakishqa kaykaqkunatam animatsishä”.
26 Tayta Dios tsaynö nikämaptinmi rikcharkamurqä. Tsayta sueñuskirmi pasaypa kushikurqä.
27 Tayta Diosmi nin: “Tiempu chämunqam Judáchö y Israelchö runakunapis y ashmakunapis atskaman mirayänanpä. 28 Ñöpataqa qewata llukiqnö, wayita juchutsiqnö y qanrata jitaqnömi paykunata castigarqü. Kananqa wayita shäritsiqnö y plantata plantaqnömi paykunata shumaq yanapashä. Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï.
29 “Tsay witsanqa manam niyanqanatsu: ‘Papäninkuna pochquq üvata mikuyaptinmi tsurinkunapa kirunkuna jimpan’ nir.i 30 Tsaypa rantinqa pochquq üvata mikuqpa kirun jimpanqannömi jutsa ruraqkuna kikinkuna wanuyanqa”.j
Mushuq pactuta rurananpä ninqan
31 Tayta Diosmi nin:
“Junaqkuna chaykämunnam Israel runakunawan y Judá runakunawan mushuq pactuta ruranäpä.k
32 Tsay pactuqa manam unay castankunata Egiptupita jipimur ruranqä pactunötsu kanqa.
Warminta runa kuyanqannö kuyaykaptïmi unay castankunaqa tsay pactuta cumpliyashqatsu.
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï.
 
33 “Tsay junaqkuna päsaskiptinmi Israel runakunawan pactuta rurashä.
Tsaynö rurarmi leynïkunata yarpayninkunaman churashä.
Shonqunkunamanmi leynïkunata qellqashä.
Paykunapa Diosninmi kashä.
Paykunanam kuyanqä runakuna kayanqa.l
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï.
 
34 “Tsay witsanqa pobripis rïcupis llapanmi reqiyämanqa.
Tsaymi runa mayintapis ni wawqintapis pipis yätsinqatsu reqimänanpä.
Paykunapa llapan jutsankunatam perdonashä.
Ima jutsata rurayanqantapis manam yarpäshänatsu.m
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï”.
 
35 Tayta Diosmi kamarqan rupayta junaqpa atsikyänanpä.
Tsaynöllam killata y qoyllurkunata kamarqan paqaspa atsikyänanpä.
Paymi kamakätsin lamarpis laqchikachar qayaränanpä.
Paypa jutinqa llapanta mandaq Yahwehmi.
36 Tsaymi Tayta Dios nin:
“Tsay llapan kamanqäkuna mana ushakaq kayanqannömi Israel runakunapis ushakäyanqatsu.n
37 Ciëluta manam pipis midiyta puëdintsu.
Patsapa cimientuntapis manam pipis rikashqatsu.
Tsaynöllam mana allita rurayashqa kaptinpis Israel runakunata ni imaypis jaqishätsu.
Noqa Tayta Diosmi tsaynö nï”.
38 Tayta Diosmi nin: “Tiempu chämunqam Jerusalén markata Hananeel törripita qallaykur Esquïna Punku niyanqanyaq noqapa jutïchö allitsayänanpä. 39 Tsay punkupita cordelwan midiskirmi Gareb jirkanyaq pirqayanqa. Tsaypitam tumamunqa Goa partiman. 40 Aya pampanan y uchpa jitakuna raqrapis Jerusalén markä rurinchönam kanqa. Tsaynöllam Cedrón raqrapa ñöpan chakrakuna hasta Caballukuna jutiyuq punku tsimpanyaq santu Jerusalén marka kanqa. Jerusaléntaqa manam imaypis juchutsiyanqanatsu ni ushakätsiyanqanatsu”.