Xrokonda tsindoxin na̱ ko sincheꞌe na̱ ti jian
13
Nchakon meꞌe konchjiñeꞌe kaxin na̱ ngajin ndo Jesús ko bekiꞌe na̱ ndo xranchi juincheꞌe xi Pilato ixi tsiketuanꞌan xa kuenꞌen kaxin xi tsiki̱ꞌxi̱n nunte Galilea.
Ko jnié xa tsikintji ti no chexin jnié iko ti bakajonxin na̱ juasaya ngajin ndo Dio.
2 Ko ndo Jesús juatingíexin ndo:
―¿Á xraxaonnta ixi jeꞌe xa ícha kueya ijie̱ sínká xa ixi kain ni tjajnée xa ni Galilea,
méxin jaña konꞌen xa?
3 Janꞌan ntatjunta ixi naꞌi.
Ko siá jaꞌanta tsindoxinꞌanta xranchi ncheꞌenta ko xranchi xraxaonnta,
kainnta jaña tsintekenꞌennta kaxon.
4 O̱,
¿á xraxaonnta kaxon ni itejní kuenꞌen,
ni xratja torre Siloé?
¿Á ni meꞌe ícha ijie̱ kuachónda na̱ ixi ikaxin ni bakeꞌe tjajna Jerusalén?
5 Janꞌan ntatjunta naꞌi.
Ko siá jaꞌanta tsitikaonꞌanta ti tetuanꞌan ndo Dio,
jaꞌanta jaña tsintekenꞌennta kaxon.
Nta̱a̱ tu higo tajonꞌa nta̱a̱ itu
6 Tjumeꞌe ndo Jesús bekiꞌe ndo sen:
―Naa xi kuachónda xa naa nta̱a̱ tu higo ngataon ijngi.
Ko ikjui xa kuitsjeꞌe xa nta̱a̱ á chónda nta̱a̱ itu,
ko xroꞌan itu kuitja xa.
7 Ko tjumeꞌe ndache xa xi tsjeꞌe jngiꞌe xa:
“Ó chónda níi nano titsjaꞌa nta̱a̱ jiꞌi ko xroꞌan itu titja.
Méxin cháña tonchrijian nta̱a̱,
xruenxon jitaꞌa nta̱a̱ ngataꞌa nunteꞌna.”
8 Ko xi tsjeꞌe ijngi ndachro xa:
“Jaꞌanta,
tintuꞌenta nta̱a̱ nano jiꞌi;
janꞌan sintandá inche tutée nta̱a̱ ko tsjánkaꞌa nta̱a̱ xineno tsitjo.
9 Ko xrotsjeꞌena á tsajon nta̱a̱ itu.
Ko siá naꞌi,
meꞌe ché xrochrijin nta̱a̱.”
Ndo Jesús nchexruenꞌen ndo naa nchri jisée
10 Naa nchakon tjokéꞌe ni judío,
ndo Jesús juinchekuenꞌen ndo na̱ chijnie ndo Dio ngaxinꞌin naa nchandoꞌe ndo Dio.
11 Ko ntiꞌa jii naa nchri niꞌe itejní nano.
Espíritue Xixronꞌanxrée tsijatuꞌo nchra,
méxin jisée nchra,
ko juaꞌi xendua nchra.
12 Ndo Jesús bikon ndo nchra,
ko kuiyeꞌe ndo nchra ko ndachro ndo:
―Jaꞌa nchri jai kuachrje ichin kuachonda.
13 Ko tjumeꞌe jeꞌe ndo bakeꞌe ndo itja ndo ngataꞌa nchra,
ko tuinxin jeꞌe nchra xendua nchra ko kuaxi nchra kuajon nchra juasaya ngajin ndo Dio.
14 Ko xi tetuanꞌan niꞌngo koñao xa ixi ndo Jesús juinchexruenꞌen ndo nchra nchakon tjokéꞌe na̱.
Méxin jeꞌe xa ndache xa kain ni ste ntiꞌa:
―Jii ikjaon nchakon tikinixin tsonꞌen ixra̱;
nchakon meꞌe tsjiꞌinta tsoxruanꞌannta,
ko jai nchakon tjokéꞌeni tikinixinꞌa tsonꞌen jiꞌi.
15 Ko tjumeꞌe ndo Jesús ndache ndo xa:
―Ncheyeꞌa asáanta.
¿Á toxindangeꞌanta kuxintaꞌanta o̱ kuntajnoanta ko tikuꞌunta ba tsiꞌi ba inda nchakon tjokéꞌeni?
16 Ko nchri jiꞌi xjantié ndo Abraham,
Xixronꞌanxrée tsikintexin xa nchra ixi ichin tejní nano ko,
¿á tikinixinꞌa tsoxruenꞌen nchra nchakon tjokéꞌeni?
17 Jaña ndachro ndo Jesús,
méxin kaxin na̱ ningakonꞌen na̱ ndo ixi juinchesueꞌe ndo na̱;
ko ni ste ntiꞌa tsango juaxruxin ste na̱ ixi bikon na̱ tsango ngeꞌe ijié juincheꞌe ndo.
Sanación en el Sabbat
Ndo Jesús juako ndo kondee naa tse̱e̱ mostaza
18 Ko tjumeꞌe ndachro ndo Jesús:
―¿Xranchi jii ti tetuanꞌan ndo Dio?
19 Meꞌe jii ndako naa tse̱e̱ mostaza.
Naa xi benga tse̱e̱ meꞌe jngiꞌe xa.
Ko bangi ka ko kóña naa nta̱a̱ ijié ko kuxe juinchéña ba kakée ba ngataꞌa chaan nta̱a̱ meꞌe.
El Reino de Dios como una Semilla de Mostaza
Ndo Jesús juako ndo kondee ti tjaꞌin nutja
20 Ko kaxon ndachro ndo Jesús:
―¿Ngeꞌe chao tsikonxinni ti tetuanꞌan ndo Dio?
21 Meꞌe xranchi ti nchetjaꞌin nutja níi medida ikuen tsitsé naa nchri ko jaña juanꞌin chuꞌu.
Nta̱chja ijno
22 Sakjui ndo Jesús no tjajna Jerusalén,
ko kuatsinga ndo itsjé tjajna ijié ko tjajna nchíín ko juinchekuenꞌen ndo na̱ chijnie ndo Dio.
23 Ko bakeꞌe naa xi juanchangiꞌe xa ndo Jesús ko ndachro xa:
―¿Á kainꞌa chujni xrochónda juachaxin tsechón kain nchakon?
Ko ndo Jesús ndachro ndo:
24 ―Xakonꞌannta tsixixinnta ixi nta̱chja ijno,
ixi ntatjunta itsjé na̱ tjaun na̱ tixinꞌin na̱ ntiꞌa ko juaꞌi tixinꞌin na̱.
25 Ko tjumeꞌe ndo ndoꞌa tsingatjen ndo ko tsijeꞌe̱ ndo nta̱chja ko jaꞌanta tsituꞌanta nduja,
tsinganta nta̱chja ko xrondachronta:
“Tantjeꞌenta nta̱chja.”
Ko jeꞌe ndo xrondachro ndo:
“Janꞌan nónaꞌi no juixin jaꞌanta.”
26 Ko tjumeꞌe jaꞌanta tsjangixinnta xrondachronta:
“Janꞌanna kuiꞌina ko juinena ngajinnta,
ko jaꞌanta juinchekuannanta chijnie ndo Dio ngatja chaꞌo tjajnana̱na.”
27 Ko jeꞌe ndo xrondachro ndo:
“Janꞌan ó ntatjunta nónaꞌi no juixinnta.
Satjixinnta ti ritjén janꞌan,
jaꞌanta ndakoꞌa ncheꞌenta.”
28 ab*Ntiꞌa jaꞌanta xrotsjanganta ko tse̱to̱ nenonta nchakon tsikonnta ndo Abraham,
ko ndo Isaac,
ko ndo Jacob,
ko kain sen profeta bakeꞌe saꞌó,
ste sen ngajní ti tetuanꞌan ndo Dio,
ko jaꞌanta tsakeꞌenta nduja.
29 Ixi tsi̱ꞌxi̱n chujni kain nunte;
chuya,
retuya,
kuꞌe ko no níjin ko tsakeꞌe na̱ sine na̱ ti tetuanꞌan ndo Dio.
30 c*Méxin itsjé na̱ jai xroꞌan juachaxin chónda na̱,
ko jeꞌe ni meꞌe ícha ijié juachaxin xrochonda na̱;
ko kaxin na̱ jai tsango ijié juachaxin chónda na̱,
ko ni meꞌe íxroꞌan juachaxin xrochónda na̱.
Ndo Jesús tsjanga ndo ixi tjajna Jerusalén
31 Nchakon meꞌe ikjui kaxin xi fariseo ko ndache xa ndo Jesús:
―Satjixinnta ntiꞌi,
ixi xi rey Herodes tjaun xa naatsóñaxónnta xa.
32 Ko ndo Jesús ndachro ndo:
―Satjinta ko ndachenta xi meꞌe,
xi ndakoꞌa ncheꞌe:
“Jai ko ndúya xratsantsje espíritue Xixronꞌanxrée chónda chujni,
ko sintaxruanꞌan ni niꞌe,
ko nínxin nchakon ó sintajexin xra̱na.”
33 Ko xrokonda xratsaji janꞌan jai ko ndúya ko tjenki,
ixi kain sen profeta chronga chijnie ndo Dio xrokonda tsenxin sen tjajna Jerusalén.
34 ’¡Jaꞌanta tjajna Jerusalén,
jaꞌanta tóñanta kain sen chronga chijnie ndo Dio ko taxinta ixro sen xruanꞌan ndo Dio kui̱i̱ xrobingijnanta!
¡Janꞌan nanaunka fiaꞌon xroxraꞌunta xranchi naa kuchika tjaꞌo ba chjenꞌen ba ngangi nineꞌe ba,
ko jaꞌanta chroꞌanta!
35 Méxin xrokonoꞌanta ixi nchianduinta jeꞌo ncha tsituꞌe ncha;
ko xrontatjunta í tsikonꞌantana tsija nchakon jaꞌanta xrondachronta:
“Tsango jian ngisen kui̱xi̱n juachaxien ndo Dio.”