Chijnie ndo Jesús chronga ndo Mateo
Sen kuachrjenixin ndo Jesús
1
Jiꞌi sen kuachrjenixin ndo Jesucristo.
Jeꞌe ndo kuachrjenixin ndo,
ndo David ko ndo Abraham.
2 Ndo Abraham ikjui ndotée ndo Isaac
ko ndo Isaac ikjui ndotée ndo Jacob
ko jeꞌe ndo ikjui ndotée ndo Judá
ko sen kichuu ndo.
3 Ko ndo Judá ikjui ndotée ndo Fares
ko ndo Zara ko janée sen ikjui jan Tamar.
Ndo Fares ikjui ndotée ndo Esrom
ko jeꞌe ndo Esrom ndotée ndo Aram.
4 Ndo Aram ikjui ndotée ndo Aminadab
ko jeꞌe ndo ndotée ndo Naasón
ko ndo Naasón ikjui ndotée ndo Salmón.
5 Ndo Salmón ikjui ndo ndotée ndo Booz ko janée ndo jan Rahab.
Ndo Booz ikjui ndotée ndo Obed ko janée ndo Obed jan Rut.
Ndo Obed ikjui ndo ndotée ndo Isaí.
6 Ko ndo Rey David,
chjenꞌen ndo Isaí,
ko jan Betsabé,
jan ikjui janchriꞌe ndo Urías,
ko ndo Rey David,
meꞌe sen ikjui ndotée ko janée ndo Salomón.
7 Ko ndo Salomón ikjui ndotée ndo Roboam
ko jeꞌe ndo ndotée ndo Abías
ko jeꞌe ndo Abías ikjui ndotée ndo Asa.
8 Ndo Asa ikjui ndotée ndo Josafat
ko ndo Josafat ikjui ndotée ndo Joram
ko ndo Joram ikjui ndotée ndo Uzías.
9 Ko ndo Uzías ikjui ndotée ndo Jotam
ko ndo Jotam ikjui ndotée ndo Acaz
ko ndo Acaz ndotée ndo Ezequías.
10 Ndo Ezequías ikjui ndotée ndo Manasés
ko ndo Manasés ikjui ndotée ndo Amón
ko ndo Amón ikjui ndotée ndo Josías.
11 Ko ndo Josías ikjui ndotée ndo Jeconías ko kain xjan kichuu ndo.
Sen bakeꞌe nchakon sabikao na̱ sen israelita tjajna Babilonia,
bikao na̱ sen xranchi sen itji ndoꞌachjiso ko ntiꞌa juinchencheꞌe na̱ sen ixra̱ ko juengeꞌa na̱ sen ꞌna̱.
12 Juexinja ti bijeꞌe na̱ sen ntiꞌa tjajna meꞌe,
tjumeꞌe ndo Jeconías ikjui ndotée ndo Salatiel
ko ndo Salatiel ikjui ndotée ndo Zorobabel.
13 Ko ndo Zorobabel ikjui ndotée ndo Abiud
ko ndo Abiud ikjui ndotée ndo Eliaquim
ko ndo Eliaquim ikjui ndotée ndo Azor.
14 Ko ndo Azor ikjui ndotée ndo Sadoc
ko ndo Sadoc ikjui ndotée ndo Aquim
ko ndo Aquim ikjui ndotée ndo Eliud.
15 Ko ndo Eliud ikjui ndotée ndo Eleazar
ko ndo Eleazar ikjui ndotée ndo Matán
ko ndo Matán ikjui ndotée ndo Jacob.
16 Ko ndo Jacob ndotée ndo José
ko ndo José ndoxiꞌe jan María
ko jeꞌe jan María janée ndo Jesús,
ndo Jesús,
ndo nchekinꞌin sen Cristo.
17 Itenoó sen xranchrjen kuachrjenixin ndo Abraham ko tjumeꞌe konoxin ndo David ko kaxon itenoó sen kuachrjenixin ndo David,
ko tjumeꞌe ni tjajna Babilonia sabikao na̱ sen israelita tjajnée na̱ ko tjumeꞌe íjngo itenoó sen jongíꞌe,
tjumeꞌe jongíꞌe ndo Cristo.
Xranchi jongíꞌe ndo Jesucristo
18 a*Jaꞌin jongíꞌe ndo Jesucristo:
Jan María,
jan xrokjui janée ndo Jesús,
ó tsijanchia ndo José jan.
Ko xratintekaoꞌa kichuu sen,
ó jiyá jan ichjan ixi juachaxien Espíritue ndo Dio.
19 Ndo José,
ndo tsoña̱ ndoxiꞌe jan María,
jeꞌe ndo naa xi tsango jian,
méxin,
imao tjaun ndo xrokuintuꞌe ndo jan ixi tjaunꞌa ndo xrokonoꞌe chujni.
20 Ko ó tsixraxaon ndo jaña,
nchakon naa ndo ángel neꞌe Ncháina tsikonoxinꞌen ndo ngaya kotáchrién ndo ko jaꞌin nichja ndo ángel:
―José,
jaꞌa ti kuachrjenixian ndo David,
xrakonꞌa ixi tsayeꞌé jan María xranchi janchriꞌa ixi ichjan xrochónda jan,
xjan meꞌe ixi juachaxien Espíritue ndo Dio tsjongíexin xjan.
21 b*Ko jan María sinchejongíꞌe jan naa xjan xi ko sinchekiꞌian xjan Jesús;
jaña tsinꞌin xjan ixi jeꞌe xjan tsantsje xjan ijie̱ chónda chujni.
22 Kain jiꞌi konꞌen ixi jaña tsichronga ndo Dio ngajin sen kuanichja chijnie Ndo ó saꞌó.
Jaꞌin tsindachro ndo:
23 Naa nchrichajan tseyá nchrichan ichjan,
ko xrochónda nchrichan naa ichjan,
ko jeꞌe xjan ndatsinꞌin xjan Emanuel.
Jiꞌi xrondachro:
ndo Dio stekuꞌuna ndo.
24 Hora xingameꞌe ndo José kuitikaon ndo ngeꞌe ti ndachro ndo ángel neꞌe Ncháinac Dio ko kuayéꞌe ndo jan María xranchi janchriꞌe ndo.
25 d*Xra kuintejuakaoꞌa kichuu sen,
jeꞌe jan juinchejongíꞌe jan naa ichjan ko ndo José juinchekinꞌin ndo xjan Jesús.