Yogonkeigakara govageigatsirira Jerosarenku
2
1 Antari imechotakera Jeso Verenku Joreaku aiño igoveenkariegite Joreakunirira paitacharira Erorishi.
Impogini ipokaigake Jerosarenku pashini govageigatsirira iponiaigaka oatakara ikontetira poreatsiri.
Iriroegi inti ipiriniventaigi impokiropage irogotantaigakemparira posante.
Antari yogonkeigapaakara
2 ikantaigapaakeri timaigatsirira kara:
—¿Tyara inake kara igoveenkariegite jorioegi ikyaenkarira mechotankitsi?,
noneaigakeritari impokiro ikontetapaakera yogaenokanakara nogotantaigakarira mechotake,
nopokantaigakarira nonkamosoiguterira nontigeroaventaigakitemparira.
3 Irorompatyo ikemavakera koveenkari Erorishi ogatyo ikenake yovankinavagetanakatyo kara,
ariotyo ikañoiganaka maganiro timaigatsirira Jerosarenku.
4 Impogini irirori ikaemakagantaigakeri maganiro itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikogakotagantaigakeri tyara kara imechotakera Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi.
5 Iriroegi ikantaigiri:
—Anta Verenku Joreaku,
ariotari ikantakeri pairani kamantantatsirira itsirinkakotanakerora Veren ikanti:
6 ‘Virori,
Veren,
nankitsirira Joraku,
pairo pavisake inkemakoitakempira
pavisakerora pashinipage apatogetara pankotsi itimantaigakarira tovaini Jorakunirira,
imechotantakempitari Igoveenkariegite maganiro iseraereegi.’
7 Impogini Erorishi maireni ikaemakagantaigakeri govageigatsirira teratyo tyani inkamante.
Iroro yogonkeigapaakara ikantaigavakeri:
—¿Tyati pineantaigakari ikontetapaakera impokiro?
8 Impogini ikemakera ikamantaigakerira itigankaigakeri Verenku ikantaigavakeri:
—Atsi piaige pinkogasanoigakiterira,
impo pineaigakeririka pimpigaigae pinkamantaigakenara kameti noatakiteniri naro aikiro nontigeroaventakitemparira.
9 Iroro ikemaigakera ikantaigakerira iaiganake Verenku.
Yogari impokiro ineaigakerira okyara anta itimaigira iivaiganakeri impo yaganakerora okatinkatakera pankotsi inantakarira Jeso ario ikusoenkatapaake kara.
10 Antari ineaigairira aikiro ogatyo ikenaigake ishinevageiganakatyo kara.
11 Impo yogonkeigapaakara pankotsiku ikiaiganake tsompogi ineaigapaakeri Jeso ontiri iriniro ovashi itigeroaventaigapaakari.
Impo itsaakoigakero yamaigakeneririra ipaigakeri kori,
kasankapaneri ontiri mira.
12 Impogini imagaigakera ikamantaigunkani igisanireku ganiri ipigaiganaa Erorishiku,
nerotyo ikenapitsatantaiganaaririra parikoti iaigaira itimaigira.
Jose ishigakaganakarira Jeso anta Ejipitoku
13 Impogini iaigaira iriroegi yogari isaankariite Tasorintsi ikoneatimotairi Jose igisanireku ikantiri:
“Tinaanake ganakero pitsinanetsite intiri otomi piate shiganake anta parikoti Ejipitoku,
inkogakagantakeritari Erorishi irogakagantakerira.
Pinkantakani pintimakera kara kigonkero nonkamantaempira kametitake pimpigaera.”
14 Irorotyo ikemakera ikantakerira ogatyo ikenake itinaanaka yaganakero itsinanetsite intiri otomi ishiganinkaiganaka tsitenigetiku iaigakera Ejipitoku.
15 Itimuntevageigake anta asatyo ikamanaira Erorishi.
Ario ikañoigaka maika kameti ontsatagakenkaniniri ikantakerira Tasorintsi pairani itsirinkakagakerira kamantantatsirira ikanti:
“Itimavetaka Notomi Ejipitoku,
impogini nokaemairi.”
Erorishi yogakagantaigakerira ananekiegi
16 Impogini yogari Erorishi ineakera tera impigaigae govageigatsirira ikisamatanakatyo ovashi itigankaigakeri soraroegi irogaigakiterira maganiro ananekiegi timaigatsirira Verenku intiegiri aikiro timageigatsirira ochoenigetira impogereaigakerira maganiro ikyarira mechoigankitsi kigonkero inkaratagaigakeri shiriagakoigankicharira piteti.
Irorotari ipampiatake ikantaigakeririra govageigatsirira.
17 Ario ikañotaka maika otsatagunkanira itsirinkakotanakerira pairani kamantantatsirira Jeremiashi ikanti:
18 “Okemunkani anta Iramaku okaemavatunkanira,
ontityo oyashikiiganakerira Irakere
iragatsikanaiganakarira otomiegi teratyo onkaraigae.
Tyampa onkantaigakenkani ogishineaigaenkanira,
kamavioigaketari maganiro otomiegi.”
19 Impogini ikamanakera Erorishi yogari isaankariite Tasorintsi ikoneatimotairi Jose igisanireku ikantiri:
20 “Maikari maika tinaanake ganaero pitsinanetsite intiri otomi piataera anta Iseraereku,
kamaigaketari kogaigavetankicharira irogaigakerimera.”
21 Iroro ikemavakera ikaviritapanuta yaganairo itsinanetsite intiri otomi iataira Iseraereku,
22 kantankicha antari ikemakotakerira Arekerao itomi Erorishi ipugairira iriri ipegakara koveenkari Joreaku ogatyo ikenake itsaroganake ovashi tera inkoge iriataera anta.
Impogini ikamantunkani igisanireku ganiri iatai Joreaku,
nerotyo iatantakarira Garireaku.
23 Yogonketapaakara anta itimapaake Nasareku.
Ario okañotaka maika otsataganakara ikantaigakerira kamantantaigatsirira iniakoigakerira Jeso ikantaigakera onti inkantakenkani,
“Inti Nasarekunirira.”