Ikantatigaiganakara Ninivekunirira
3
1 Impogini yogari Tasorintsi iniairi aikiro Jonashi ikantiri: 2 “Maika piate Niniveku pinkamantaigakerira nonkantakempirira.”
3 Irirori itsatagakero ikantakeririra iatake. Antari Niniveku otovaigavagetityo pankotsi kara. Antari antsotenkakerorika onti anuitakera mavati kutagiteri. 4 Impo yogonketakara Jonashi itsititanakero ikenkitsatanakera imaraenkarikatyo kara. Yanuivagetake kigonkero ichapinitakotanake ikantaigakerira maganiro ikanti: “¡Aganakempara 40 kutagiteri impogereaigakempi Tasorintsi!”
5 Impo iriroegi ikematsaigake ikantaigake impitashiigakemparora kogapage gara isekatumaiga. Imirinkaegi yogaguigaka tontaporokiri, ikenkisureavageigakatari. 6 Antari ikemakera koveenkari imamatanakatyo irirori, yaguitanake ipitira, isapokanakaro yogagutarira, irorokya yogagutanaka tontaporokiri ipirinitake samamposeku. 7 Impo ikantakagantaigakeri maganiro Ninivekunirira ikanti: “Ikantake koveenkari intiri inampinaegi garatyo tyani sekatumatacha. Ariotyo inkañoigake aikiro piratsipage vaka intiri ovisha garatyo ipumatagani iseka, aikiro garatyo ipumatagani imire. 8 Maganirotyo Ninivekunirira onti irogaguigakempa tontaporokiri. Ario inkañotagaigakenkani aikiro piratsipage onti impashimititsatakenkani tontaporokiriku. Maganiro Ninivekunirira iriniaigakerira Tasorintsi irapakuaiganakerora yovetsikagisevageigira terira onkametite, ganigera yogantaigai, aikiro ganigera yagapitsatantavageigai. 9 Ariorika inkantatigaempa Tasorintsi irapitsimareanaempara ganiri ipogereaigajai.”
10 Impo yogari Tasorintsi ineaigakerira ikañoigakara maika ikantatigaiganakara yapakuaiganakerora yovetsikagisevageigira terira onkametite ovashi yapitsimareanaa tera impogereaigeri.