2
1 Antari anta imotiaku iniakeri Tasorintsi 2 ikantiri:
“Viro Tasorintsi, antari nokenkisureavagetakara
noniakempi pikemakena.
Noneavakara panikyara nonkamanake
noniakempi pikemakenatyo.
3 Povuokaatakena saviaku omaraaniku nia
noshintsiatakovagetanaketyo kara.
Antari ovoresekantanakera apamankakotanakenatyo,
virotari kantankitsi
onkañotakempara maika.
4 Impo nokantake vinti okakena,
maika garatyo noneimatairo pivanko.
5 Nonake saviaku otsompogiatira.
Noneavaka panikyatyo nonkamanake. ...
6 ...Kantankicha viro pagavaana kañomataka
ontinirikatyo poganiaana.
7 Antari noneavakara tyampa nonkantanaempa
vintityo nosuretanaka.
Noniakempi impo viro pikemakena
anta pivankoku.
8 Yogaegiri ventaigakaririra ipegagetaganirira
tasorintsi kogapage tyampa
pinkantaigakeri pintsarogakagaigakemparira,
9 kantankicha naro nomatikaventakempityo viro
novetisakempi piratsi nontagakempirira.
Nontsatagakero nokantakempirira maika,
panirotari pikantara viro pogavisaakotantira,
pogavisaakotakenatyo.”
10 Impo yogari Tasorintsi itigankakeri omani iriatakera otsapiaku inkamarankakotaerira. Impo ario okañotaka.