JONASHI
Jonashi irishigapitsatanakerimera Tasorintsi
1
1 Impogini yogari Tasorintsi iniakeri Jonashia itomi Amitai ikantiri: 2 “Maika piatakera apatovagetara pankotsi paitacharira Niniveb pinkamantaigakerira timaigatsirira kara pinkante: ‘Ikantake Tasorintsi: Nompogereaigakempira viroegi, noneaigakempitari povetsikagisevageigakera terira onkametite.’ ”
3 Kantankicha irirori tera inkoge iriatakera anta, ontityo yovetsikanaka irishigapitsatanakerimera Tasorintsi iriatakera Tarisuku ganiri itigankiri Niniveku inkamantantakera. Impo iatake Jopeku ineapaakero omarane pitotsi oatanake Tarisuku. Ipunatanake iramanakenkanira yomatetanaka iriatakemera anta irishigapitsatanakerimera Tasorintsi. 4 Kantankicha iroro yamaatakoigavetanakara omaraaniku nia yogari Tasorintsi ikantake ontampiatanakera omarane tampia ovashi otampiavagetanaketyo kara jiriririri ovoresekantanake panikyatyo ontintsiraanakero pitotsi. 5 Maganirotyo marineroegi itsarogavageiganaketyo kara paniropage ikaemageigamatityo kara iniaigakerira itasorintsiegite. Yovuokaageigakero arakintsipage gasakonaniri otenatai, kantankicha yogari Jonashi onti yaguitanake savi oteniku imagasevagetakera. 6 Impo yogari itinkamiegi marineroegi ishigatematanakarityo ikantiri:
—¿Antari gara pikañota? Vinti pochokisenari. Tinaanakenityo piniakerira pitasorintsite irirorakari tsarogakagaigakaene irogavisaakoigakaera ganiri okajaiga.
7 Impo ikantavakagaiganaka maganiro:
—Atsi tsame asokagiaigakerora mapukicho ogotantaganirira kameti agotantaigakemparora tyanirikara kañotagantaigakaira maika.
Impo isokagiaigakero inti okatinkatanake Jonashi. 8 Iriroegi ikantaigiri:
—Atsi kamantaigena tyara okantakara okañotanakara maika. ¿Tatatyo oitara pipiriniventira viro? ¿Tyaratyo piponiakara? ¿Tyaniratyo pitovaireegi?
9 Irirori ikanti:
—Nanti evereo, inti nokematsati Tasorintsisanorira timatsirira enoku vetsikagetakerorira omaraani nia ontiri aikiro kipatsi.
10 Impo iriroegi itsarogavageiganaketyo kara ikantaigiri:
—¿Antari gara pikañotiro maika?
Yogoigaketari onti ishigapitsatanakarira Tasorintsi, matakatari ikamantaigakeri irirori. Impo ikantaigiri:
11 —Maika ¿tyara nonkantaigakempira kameti ompeganaempaniri tampia ganigera ovoretai?
Ineaigavakerotari ariompari ovoresekantanakeri. 12 Irirori ikanti:
—Noshikaigenatyo povuokajaigakenara kameti ompeganaempaniri tampia ganigera ovoretai, narotari kañotagantaigakempi maika.
13 Impo iriroegi ariompatyo ipomirintsinaigavetakaro ikomajaigavetakarora iragatakoigakemera, kantankicha teratyo iragaveaige, ariompatari ovoresekantasanotanakeri. 14 Impo iniaigamatanakerityo Tasorintsi ikaemageigamatityo kara ikantaigi: “Tasorintsi, atsi gara pikisaviiganari yoka, gara pitentagantaiganari nokajaigakempara. Maika nokajaigakeririka gara pikenkiakotiri, virotari kogankitsi onkañotakempara maika.”
15 Impo inoshikaigakeri Jonashi yovuokajaigakerira ogatyo okenake omaireatanai. 16 Impo iriroegi yogavageiganaketyo kavako ipinkaiganakerira Tasorintsi yovetisaigakeneri piratsi ikantaigakeri inkematsaigakerira.
Imarane omani inigakerira Jonashi
17 Kantankicha Tasorintsi itigankake omanic imaranesanorikatyo kara inigavakerira. Ario kara imagakotake imotiaku mavati kutagiteri.