IRANIERE
Iraniere intiegiri itsipaegi
1
1 Antari ishiriagakotakara Joasume mavati ipegakara igoveenkariegite iyashikiiganakerira Jora, yogari koveenkari Navokoronosore iponiaka Vavironiaku ipokake Jerosarenku itentaigakarira isoraroegite yonkuatakoigakarora yomanataigakarira timaigatsirira anta. 2 Impogini yaganakeri Joasume yamanakerira Vavironiaku, intitari pimantakeri Tasorintsi iraganakenkanira. Ario ikañotagakero aikiro nagetatsirira ivankoku Tasorintsi yagagarantagetanakerora yamagetanakerora Vavironiaku yogapaakerora ivankoku itasorintsite ontaikantaganirira magatiro ipunkanirira irirori.
3 Impogini yogari koveenkari Navokoronosore ikaemakeri Asepenase itinkamiegi ironampiriaegi ikantakerira inkogakenerira iseraereegi.a Inti ikogake iragaigakenerira iitaneegi pegaigavetankicharira igoveenkariegite intiegiri aikiro irashiegi itinkamipage. 4 Inti ikogake ikyaenkarira gaenokaiganankicha kametitasanoigankitsirira terira tyara inkantumaigempa, gaveaigankitsinerira irogoigakera shintsi ontiri aikiro govageigakerorira posantepage. Aikiro iragaveaigakera irantavagetimoigakerira koveenkari ivankoku. Aikiro ikantakeri iragaigakerika oketyo irogotagaigakeri irashiegi irinianeegi isankevantakagaigakerira irogoigakerora magatiro yogoigirira iriroegi karereoegi. 5 Impo ikantiri: “Omirinka kutagiteri nompakagantaigakeri noseka nogarira naro ontiri aikiro vino noviikarira, impo aganakempara mavati shiriagarini ario pamaigakenari noneaigakerira.”
6 Irirori iatake ikogakenerira impo yagakeneri tovaini. Ario itentagaigakari paitacharira Iraniere intiri Ananiashi intiri Misaere intiri aikiro Asariashi. Imirinkaegi inti iyashikiiganakerira Jora. 7 Kantankicha yogari Asepenase onti ipaitairi Iraniere Veretsasare. Yogari Ananiashi onti ipaitairi Sarerako. Yogari Misaere onti ipaitairi Mesako, impo yogari Asariashi onti ipaitairi Averenego. 8 Yogari Iraniere ikogake intsatagakerora ikantagetirira Tasorintsi tera inkoge irogakemparora ikantavitantakerira nerotyo ikantantakaririra Asepenase ikantiri:
—Atsi gara pogakaganari ivatsatsite koveenkari ontiri aikiro ivinone gara poviikakaganaro.
9 Irirori ishineventakari Iraniere itasanotakarityo kara, ariotari ikogakeri Tasorintsi onkañotakempara maika, kantankicha ikemakerira ikantakera maika itsaroganake 10 ikantiri:
—Kantankicha intityo nopinkake nogoveenkarite, irirotari kantankitsi nompaigakempira piseka ontiri pimire iramakagantaigakempirira. Antari garika nopaigimpi ivatsatsite impo ineaigavetempi pairaigamatakevi kiteigamatakevi tera pinkañoigempari pitovaireegi nantityo pogakagantaigake.
11 Impo yogari Iraniere ovashi irirokya iniake Meresare. Yogari Meresare irirotari ikantakerira Asepenase ineaigakerira Iraniere, Ananiashi, Misaere intiri Asariashi. Impo ikantiri:
12 —Maika nokogavetaka pineaigavetakenara naroegi gara pipaigana ivatsatsite koveenkari ontiri ivinone. Intagati pimpaigakena pankirintsipage ontiri nia nomagakoigake 10 kutagiteri 13 impo pineaigakena ariorika nonkañoigakempari notovaireegi gaigankicharira ivatsa ontirika gara. Antari garika nokañoigari ontirika nonkiteiganake virompatyo tyarika pinkantaigakena.
14 Impo irirori ikematsatakeri ovashi tera impaigeri ivatsa ontiri vino kigonkero aganaka 10 kutagiteri. 15 Impogini ikamosoigaatiri ineaigavetari pairotyo yavisaigake iriroegi ikakiaigakera, yavisaigakerityo itovaireegi gaigankicharira ivatsatsite koveenkari, 16 ovashi tera impumaigeri ivatsa ontiri vino, intagati ipaigiri pankirintsipage ontiri nia.
17 Impo yogari Tasorintsi pairotyo ikavintsaavageigakeri iriroegi yagaveakagaigakeri irogovageigakera sankevantipage ontiri aikiro posantepage pashini kametiripage. Yogari Iraniere onti yagaveakagakeri irogotakerora kisanirintsipage.
18 Impogini avisanakara mavati shiriagarini, yogari Asepenase itentaiganakari maganiro yogotagaigakerira yamaiganakeri inakera Navokoronosore iokotagaigakerira. 19 Impo antari iniaigakerira irirori ineakeri Iraniere, Ananiashi, Misaere intiri Asariashi pairotyo yavisaigakeri itovaire ovashi ikantaigakeri inkantakanira irinaigake iriroku irantimoigakerira. 20 Impogini tatarika ikogakotagantageigiri ineaigakeri pairotyo yavisavageigakeri maganiro seripigariegi intiegiri govageigatsirira timageigatsirira kara igipatsiteku.
Igisanire Navokoronosore
Impogini yogari koveenkari Navokoronosore ikisanivagetake. Impo ikaemaigakeri govageigatsirira inkamantaigakerira tatoita gimanatakeri, kantankicha teratyo tyani gaveatsine irogotakerora igisanire. Panirotyo ikantakara Iraniere yogotakerora, irirotari gotagakeri Tasorintsi, nerotyo ikamantantakaririra koveenkari Navokoronosore tatoita gimanatakeri.