Scripture Resources in Thousands of Languages

IkizuAlternative Language Names: Shashi, Kishashi, Kisizaki, Sizaki, Ikiikiizu, Ikikizo, Ikikizu, Kiikizu, Kizu

Country: Tanzania
Language Code: ikz    (Index: 2168)

 
View
View The JESUS Film — Ikizu
Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.
Map
Link : language map: Joshua Project

236 visits
Feedback