Scripture Resources in Thousands of Languages

The Bible in 
Tucano (Colombia edition)Alternative Language Names: Betaya, Betoya, Dachsea, Dasea, Daxsea, Tukana, Tukano

Country: Colombia
Language Code: tuo    (Index: 339)

 
Read/Listen/View
Read/Listen/View
Read (PDF)
Read the New Testament (PDF)
Google Play
Link : Android app: Google Play Store
Cell Phone
Download the app for Android
Cell Phone
The ScriptureEarth App is available in the Apple Store.
View
View The LUKE Video
View
View Videos de las Escrituras
View
View Videos de San Juan
Download
Download Videos de las Escrituras
Download
Download Videos de San Juan
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is -Colombia ed.
- Gospel of Mark
Bible.is Gospel Film - Gospel of Mark
Cell Phone
Download the cell phone module for
MySword (Android)
Read
Audio recordings : Global Recordings Network
Listen
Listen: Canciones en Tucano -mp4
Download
Download: Canciones en Tucano -mp4
1. Añuse eꞌcatise (~1.2 MB)
2. Õꞌacʉ̃ añugʉ̃ (~1.2 MB)
3. Wiogʉ añugʉ̃ (~1.1 MB)
4. Eꞌcatirã (~2 MB)
5. Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatipeose (~2.2 MB)
6. Õꞌacʉ̃ macʉ̃, cʉ̃ ʉpʉtʉ maꞌigʉ (~2.6 MB)
7. Ejeripõꞌrã eꞌcatiro meꞌrã basarã (~1.8 MB)
8. Ẽjõpeorã wiogʉre (~1 MB)
9. Añugʉ̃ nimi marĩ pacʉ (~1 MB)
10. Õꞌacʉ̃ tutuagʉ (~1.9 MB)
11. Añuyʉꞌrʉgʉ niꞌi mʉꞌʉ, Õꞌacʉ̃ (~1.2 MB)
12. Niꞌcʉ̃ ʉmʉ nimi (~1 MB)
13. Eꞌcatise meꞌrã waꞌarã (~1.4 MB)
14. Masãrẽ asisteoꞌogʉ (~1.3 MB)
15. Eꞌcati basase (~1.6 MB)
16. Weetamusere sẽrĩse (~2.7 MB)
17. Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩrã (~1.5 MB)
18. Wiogʉ, pajañaꞌña (~1.5 MB)
19. Acobojo bajurioya (~1.7 MB)
20. Õꞌacʉ̃, weetamuña (~1.4 MB)
21. Masãrẽ maꞌigʉ̃ nimi Õꞌacʉ̃ (~1 MB)
22. Pajañaꞌña yʉꞌʉre (~1.7 MB)
23. Niꞌcãcã Õꞌacʉ̃ wééca nʉmʉ (~2.6 MB)
24. Niꞌcãcãrẽ aꞌtiꞌi, Yesú (~1.7 MB)
25. Õꞌacʉ̃ ucũse peꞌtisome (~1.3 MB)
26. Basa sãjãase (~2.4 MB)
27. Yesú, Õꞌacʉ̃ macʉ̃ (~2.9 MB)
28. Õꞌacʉ̃ maꞌise (~1.2 MB)
29. Cristo maꞌimi (~1.7 MB)
30. Õꞌacʉ̃ ya macãcjãrã niꞌi (~2.2 MB)
31. Marĩ pacʉ (~1.7 MB)
32. Aꞌmerĩ maꞌise (~1.7 MB)
33. Oteri masʉ̃ (~3.5 MB)
34. Marĩ wiogʉ (~2.9 MB)
35. Yesú dijatari cura (~2.6 MB)
36. Õꞌacʉ̃ añu nimi (~4.1 MB)
37. Yʉꞌʉ ẽjõpeogʉ (~2.5 MB)
38. Yʉꞌʉre coꞌtegʉ nimi Yesú (~1.6 MB)
39. Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ nimi (~2.2 MB)
40. Ñaꞌasere coegʉ (~1.3 MB)
41. Ñaꞌasere acobojo bajuriogʉ (~2.1 MB)
42. Añuꞌu, Yesú (~2.1 MB)
43. Õꞌacʉ̃ tiropʉ (~5.3 MB)
44. Õꞌacʉ̃ weronojõ igʉ̃ mar mi (~2.3 MB)
45. Yesucristo masãmʉjãpĩ (~4.2 MB)
46. Yesucristo nimi marĩ maꞌmi (~2.4 MB)
47. Yʉꞌʉre maꞌigʉ̃ , Yesú (~2.8 MB)
48. María añugõ (~2.2 MB)
49. Wĩꞌmagʉ̃, Belẽpʉ bajuapĩ (~2.8 MB)
50. Pũrõ maꞌirã marĩ basu (~1.7 MB)
51. Añu ñami (~3.4 MB)
52. Eꞌcatirã ejeripõꞌrã meꞌrã (~2.6 MB)
53. Yesucristo ñeꞌerãti (~4.2 MB)
54. Colombiare basapeose (Himno Nacional de Colombia) (~5.5 MB)
55. Vaupére basapeose (Himno del Vaupés) (~5.6 MB)
 
Buy
Buy from Virtual Storehouse: New Testament
Study
Download the New Testament
 for use with the Bible study software “The Word”
Books
Read ÕꞌACɄ̃RẼ BASAPEORI TURI: Libro de Canciones de alabanza a Dios en tucano
Scripture Resources from eBible.org
Scripture Resources from eBible.org


Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.
Map
Link : language map: Joshua Project

1343 visits
Feedback