Scripture Resources in Thousands of Languages

KachinAlternative Language Names: Dulong, Dzili, Enkun, Hkaku, Kauri, Mengzhi, Shidan, Gauri, Hka-Hku, Hkauri, Jili, Kauzhika, Khauri, Nkhum, Nkhumka, Satanka, Xidan, Jingpho, Chingp'o, Chingpaw, Dashanhua, Jinghpaw, Jinghpo, Jingpo, Marip, Dalaung, Duleng, Guari, Hkahku, Aphu, Jingphaw, Phu

Country: ChinaMyanmar
Language Code: kac    (Index: 817)

 
Read, Listen, and View
Read, Listen, and View on Bible.is
- Gospel of Luke
Bible.is Gospel Film - Gospel of Luke
View
View The JESUS Film — Jingpho
Read
Read : Bible.com (YouVersion)
Read
Read : Bible.com (YouVersion) - Jinghpaw Hanson Version Bible (JHVT3)
Read
Audio recordings : Global Recordings Network
Check SIL.org
Check SIL.org for language and culture resources in this language.

444 visits
Feedback